Nieuws

Letsel op de werkvloer: wat nu?

Gepubliceerd op 6 mrt. 2023

I Stock 1142660521
Een ongeval zit in een klein hoekje, ook op het werk. In hoeverre kan een werknemer zijn werkgever aanspreken voor de schade die hij lijdt? In Nederland genieten werknemers op grond van de wet verregaande bescherming. Artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek verplicht de werkgever om de plaats waar gewerkt wordt zodanig in te richten en voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijst. Dit heet de zorgplicht en deze strekt erg ver. Onder meer moet de werkgever (bij herhaling) instructies geven, toezicht houden op de daadwerkelijke naleving daarvan en waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Als een werknemer toch letsel oploopt (bijvoorbeeld door een val, werken met een machine, een fout van een collega, etc.) is de werkgever aansprakelijk voor deze schade, tenzij hij kan aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. De bewijslast ligt dus voornamelijk bij de werkgever; de werknemer hoeft enkel aan te tonen dat hij letsel heeft opgelopen, hetgeen doorgaans niet moeilijk te bewijzen is. Ook als een werknemer het letsel heeft opgelopen door een zekere mate van eigen schuld, kan hij in veel gevallen de werkgever aanspreken voor (volledige) vergoeding van zijn schade. Onzekerheden over de toedracht van het ongeval, komen ook voor de rekening van de werkgever. De zorgplicht is dus erg verstrekkend en de werkgever moet ook nog eens met bewijsmiddelen hard kunnen maken dat hieraan voldaan is. Dat blijkt in de praktijk vaak lastig. Hierdoor worden vorderingen op basis van werkgeversaansprakelijkheid in veel gevallen toegewezen en blijven slachtoffers veelal niet meer hun eigen schade zitten. Ook ZZP-ers, uitzendkrachten en stagiairs kunnen een beroep doen op deze vergaande wettelijke bescherming van artikel 7:658 BW. Gelukkig kunnen werkgevers zich wel verzekeren tegen deze claims door middel van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Veelal verzorgt die verzekeraar dan de verdere afhandeling van de schade van de werknemer/ het slachtoffer. Mede daardoor hoeft het aansprakelijk stellen voor een arbeidsongeval niet te betekenen dat er sprake is van een arbeidsconflict tussen werknemer en werkgever. In veel gevallen kan - indien het letsel dat toestaat - de werknemer gewoon weer op goede voet bij de werkgever re-integreren, ondanks het afwikkelen van de letselschade. Die afwikkeling gebeurt in veel gevallen ook zonder tussenkomst van een rechter. Op deze pagina vindt u meer informatie over arbeidsongevallen en wat Holla voor u kan betekenen. In veel van deze zaken is de (verzekeraar van de) werkgever gehouden de advocaatkosten van de werknemer te betalen. Vragen over een arbeidsongeval of letselschade? Neem dan contact op met Ineke Paul of Marilou Mol.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief