Nieuws

Informatieplicht zorgaanbieder strekt zich uit tot tarieven

Gepubliceerd op 18 mrt. 2024

Gezondheidsrecht
De rechtbank Gelderland deed op 2 februari jl. uitspraak in een geschil over het door een cliënte te betalen tarief. Dit tarief had betrekking op de door haar ondergane fertiliteitsbehandelingen.  De cliënte had het tarief nog niet betaald omdat zij het oneens was met de prijs. In dat verband stelde zij onvoldoende over het tarief te zijn geïnformeerd. De rechtbank Gelderland was het met de patiënte eens.

Transparantieregeling

De rechtbank stelt voorop dat een informatieplicht ten aanzien van het te betalen tarief uit artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg volgt en dat de Nederlandse Zorgautoriteit daarover nadere regels heeft vastgesteld. Deze regels staan in de Regeling transparantie zorgaanbieders (hierna: de Transparantieregeling). In artikel 4 lid 3 van de Transparantieregeling, zoals die luidde tot 1 juli 2023, is bepaald dat de zorgaanbieder de consument informeert over tarieven die voor de consument van belang zijn. In de toelichting op dit artikel staat dat de consument over die informatie moet beschikken waarmee hij in voorkomende gevallen kan beoordelen wat hij zal moeten betalen voor de betreffende zorgverlening. Artikel 5 lid 1 van de Transparantieregeling bepaalt dat de informatie tijdig aan de consument moet worden verstrekt. In de toelichting op dit artikel staat dat tijdig betekent dat de informatie aan de consument moet zijn verstrekt vóórdat de levering van de zorg is gestart. Verder is in artikel 5 lid 3 van de Transparantieregeling bepaald dat, als op enig moment blijkt dat de behandeling langer duurt en/of de kosten van zorg hoger uitvallen dan aangegeven, de zorgaanbieder de consument hierover zo spoedig mogelijk informeert.

Tekortkoming in informatieplicht

De rechtbank stelde vast dat de fertiliteitskliniek in kwestie niet aan de omschreven informatieplicht had voldaan. Relevant in dat verband is dat de fertiliteitskliniek niet aan haar informatieverplichting had voldaan met de enkele verwijzing naar de op haar website gepubliceerde tarieven in het ‘Informed Consent’-formulier. Wel was er nog een mondelinge toelichting aan de cliënte gegeven, maar daaruit kon de rechtbank niet opmaken dat de cliënte was geïnformeerd over de omstandigheid dat het op zichzelf wel genoemde tarief van € 4.500,- voor elke behandeling afzonderlijk zou gelden.

Ontbinding behandelingsovereenkomst en het belang van duidelijke informatieverstrekking

Het gevolg was dat de rechtbank de behandelingsovereenkomst ontbond, voor zover de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting het bedrag van € 4.500,- oversteeg. De cliënte hoefde dus alleen dat bedrag te betalen en niet het (bijna) dubbele. De uitspraak toont maar weer eens het belang cliënten in niet mis te verstane woorden te informeren over tarieven. Mondeling en schriftelijk. Keer op keer.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief