Werkgeversaansprakelijkheid

vrijwillers

Werkgeversaansprakelijkheid geldt ook voor vrijwilligers

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat werkgevers ook aansprakelijk zijn voor de schade geleden door vrijwilligers. Deze uitspraak heeft gevolgen voor stichtingen en verenigingen die werkzaamheden laten uitvoeren door vrijwilligers.

Wat is er gebeurd?

Een vrijwilliger uit het klusteam van een parochie zou verlichting plaatsen op het dak van een kerk. De vrijwilliger valt van het dak. Hij stelt de parochie aansprakelijk voor zijn schade.

Het juridisch kader

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van zijn werknemers (art. 7:658 BW), maar ook voor anderen die niet in dienst zijn zoals ingeleend personeel en uitzendkrachten (art. 7:658 lid 4 BW). De wetsbepaling strekt ertoe bescherming te bieden aan personen die voor de zorg voor hun veiligheid (mede) afhankelijk zijn van degene voor wie zij die werkzaamheden verrichten. De minister van SZW was al van mening dat vrijwilligers onder deze bescherming kunnen vallen. Nu wordt de vraag aan de Hoge Raad voorgelegd: geldt de werkgeversaansprakelijkheid ook voor vrijwilligers?

Het oordeel van de Hoge Raad

De parochie is inderdaad aansprakelijk voor de schade van de vrijwilliger. Dat de werkzaamheden van de vrijwilliger, op het dak, nooit door werknemers van de parochie zouden zijn uitgevoerd doet niet ter zake. Het gaat erom dat de parochie de werkzaamheden ook door eigen werknemers had kunnen laten uitvoeren. Het mag geen verschil maken voor de rechtspositie of een werkgever ervoor kiest het werk te laten verrichten door een werknemer of door anderen. De Hoge Raad verwijst naar de wetsgeschiedenis van het artikel.

Slotsom

De werkgeversaansprakelijkheid geldt dus ook ten aanzien van vrijwilligers, zo volgt uit deze uitspraak van de Hoge Raad. Stichtingen en verenigingen die werkzaamheden laten uitvoeren door (klus)vrijwilligers kunnen aansprakelijk zijn als een vrijwilliger tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden een arbeidsongeval krijgt of een beroepsziekte oploopt. Noodzakelijk is dan wel dat de stichting of vereniging een bedrijf uitoefent.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialisten op het gebied van Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer.  

Dit artikel is geschreven door Janet van de Bunt, medewerker van het wetenschappelijk bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?