Vergoeding affectieschade

verkeersongeluk

Wetsvoorstel vergoeding affectieschade

Het wetsvoorstel vergoeding affectieschade is op 10 april 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent de introductie van een nieuwe vordering voor naasten van gekwetsten met ernstig en blijvend letsel en voor nabestaanden van een overledene als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een medische fout, een bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf. Voldoen zij aan de wettelijke vereisten, dan hebben zij recht op een forfaitaire vergoeding voor hun affectieschade.

Achtergrond

Het wetsvoorstel beoogt zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de belangen van naasten van gekwetsten en van nabestaanden van overledenen. Een symbolische vergoeding van hun schade moet voorzien in hun behoeften van erkenning van het toegebrachte leed. Een eerder wetsvoorstel werd verworpen onder meer omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met individuele omstandigheden. Het nieuwe wetsvoorstel probeert individuele omstandigheden bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoedingen mee te nemen.

Vereisten

De bepalingen van art. 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek zullen worden aangepast. Vereist is dat sprake is van ‘ernstig en blijvend letsel’ van de gekwetste of van ‘overlijden’. Van ernstig en blijvend letsel is in elk geval sprake bij een functie-stoornis van 70% op grond van de zogenaamde AMA-guides. Verder maken alleen bepaalde naasten aanspraak op smartengeld bij affectieschade: vereist is een partnerrelatie, ouder-kindrelatie of een zorgrelatie in gezinsverband. Van belang is voorts dat de aansprakelijke persoon hetzelfde verweer kan voeren tegen de naaste of nabestaande als tegen de gekwetste persoon.

Forfaitaire bedragen

De bedragen voor affectieschade zullen forfaitair worden vastgelegd in een AMvB, waarbij verschillende categorieën gelden. De hoogte van de bedragen varieert tussen € 12.500 en € 17.500 afhankelijk van het type relatie en het gevolg – ernstig en blijvend letsel of overlijden. Een verhoging van de bedragen geldt bovendien als het gaat om letsel of overlijden als gevolg van een geweldsmisdrijf (van € 15.000 tot € 20.000).

Tot slot

Het aansprakelijkheidsrecht is met het aannemen van dit wetsvoorstel verrijkt met een nieuwe vordering. Daarmee sluit Nederland aan bij de ons omringende landen die al langer een symbolische vordering voor affectieschade kennen om naasten en nabestaanden te erkennen. Na inwerkingtreding van de wet zal het recht op smartengeld voor affectieschade van toepassing zijn op schadeveroorzakende gebeurtenissen die daarna plaatsvinden. Omdat gekwetsten veelal verschillende naasten of nabestaanden hebben, zal de gemiddelde claim rond de € 60.000 liggen. De verwachting is dat premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen en zorgverzekeringen zullen stijgen als gevolg van deze nieuwe vordering.

Heeft u vragen over de gevolgen van de nieuwe vergoeding voor affectieschade? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde aansprakelijkheid, verzekering en vervoeradvocaten.

Dit artikel is geschreven door Janet van de Bunt, medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van Holla advocaten.