Schorsingsbesluit bestuurder

paprika

Schorsingsbesluit statutair bestuurder geschorst

De voorzieningenrechter van rechtbank Overijssel heeft op 18 december 2018 uitspraak gedaan over de schorsing van een statutair bestuurder. Het schorsingsbesluit werd genomen op een vergadering van de Raad van Commissarissen waar niet alle commissarissen aanwezig waren. Ondanks dat stemmen bij volmacht mogelijk was, was het schorsingsbesluit naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter toch nietig.

Feiten

De samenwerking tussen de statutair bestuurder en anderen in de organisatie bleek niet optimaal. De statutair bestuurder wilde de situatie graag verbeteren en stelde een plan van aanpak op. De Raad van Commissarissen heeft hem na verschillende gesprekken medegedeeld dat hem het gevraagde vertrouwen niet gegeven kon worden. Tegelijkertijd werd een voorstel gedaan voor de afwikkeling van zijn dienstverband. Er vond een bijeenkomst plaats waarbij drie leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder met zijn raadsman aanwezig waren. De bestuurder werd tijdens deze vergadering medegedeeld dat hij met onmiddellijke ingang werd geschorst.

Oordeel voorzieningenrechter

Volgens de bestuurder is het schorsingsbesluit niet rechtsgeldig genomen, omdat slechts drie van de zes leden van de Raad van Commissarissen op de bijeenkomst aanwezig waren. In de statuten was namelijk opgenomen dat slechts tot schorsing van een bestuurder kan worden overgegaan nadat de bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren. Met “de Raad van Commissarissen” wordt volgens de voorzieningenrechter bedoeld: de voltallige Raad van Commissarissen. De omstandigheid dat de statuten bepalen dat stemmen bij volmacht mogelijk is doet daar niets aan af. Deze bepaling ziet namelijk slechts op de stemming en niet over het bij de vergadering aanwezig kunnen zijn bij volmacht.

De voorzieningenrechter wijst derhalve de vordering van de bestuurder toe om het schorsingsbesluit te schorsen, totdat in een bodemprocedure over de rechtsgeldigheid van het schorsingsbesluit is beslist. De voorzieningenrechter wijst echter de gevorderde wedertewerkstelling van de bestuurder af. De toewijzing daarvan zou namelijk kunnen leiden tot een onwerkbare situatie omdat het vertrouwen tussen partijen onherstelbaar lijkt te zijn beschadigd.

Indien over wordt gegaan tot schorsing van een statutair bestuurder is het dus raadzaam dat er een vergadering plaatsvindt waarbij alle commissarissen aanwezig zijn.

Dewi Westenberg

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?