Mededinging

Mededinging: het verbod te verkopen via internetplatforms niet in strijd met kartelverbod [Europese Hof van Justitie, 6-12-2017]

Coty Germany verkoopt luxe cosmetica-artikelen via een gesloten selectief distributiestelsel, waarbij de cosmetica slechts aan haar erkende distributeurs of eindafnemers verkocht mag worden. Parfumerie Akzente is een distributeur van Coty en biedt de producten niet alleen via haar eigen website voor onlineverkoop aan, maar ook via het internetplatform www.amazon.de. Coty wil haar distributeurs verplichten de producten voor onlineverkoop alleen op de eigen website van de distributeur aan te bieden en niet op zulk een internetplatform. Akzente stelt dat zulks in strijd is met het kartelverbod en weigert gevolg te geven aan de instructie van Coty, waarop Coty naar de Duitse rechter stapt. In dit artikel wordt bezien hoe het Europese Hof van Justitie oordeelt over het hanteren van een stelsel van selectieve distributie in de cosmeticabranche en of een verbod op het gebruik van een internetplatform in strijd komt met het kartelverbod.

Mag een selectief distributiestelsel gehanteerd worden in de cosmeticabranche?
De Duitse rechtbank stelt deze vraag aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft de gesloten distributiestelsels altijd geaccepteerd voor technisch hoogwaardige producten, maar ook voor luxe cosmeticaproducten. Ook nu weer stelt het Europese Hof van Justitie dat een selectief distributiestelsel, dat als doel heeft het luxe-imago van de cosmeticaproducten te bewaren, niet in strijd is met het kartelverbod, mits de erkende wederverkopers op grond van objectieve, kwalitatieve criteria worden gekozen, deze criteria uniform worden vastgesteld en toegepast bij alle wederverkopers en de criteria niet verder gaan dan strikt noodzakelijk voor het behoud van het luxe-imago.

Is het verbod om cosmeticaproducten te verkopen via internetplatforms van derden in strijd met het kartelverbod?
Volgens het Europese Hof van Justitie strekt dat beding er nu juist toe om het luxe-imago te handhaven, nu Coty immers een derde – bijvoorbeeld Amazon – niet op basis van een contract kan aanspreken en geen vat heeft op de voorwaarden waaronder de producten bij derden zoals Amazon worden afgebeeld en verkocht. Indien dit beding uniform wordt vastgesteld en wordt toegepast en evenredig is aan het nagestreefde doel – het behoud van het luxe-imago – is dit beding verenigbaar met het kartelverbod en mag dit beding worden gehanteerd.

Conclusie
Nog steeds mogen luxe cosmeticaproducten via een stelsel van gesloten distributie worden vermarkt en mogen objectieve criteria van kwalitatieve aard in een lijst worden vastgesteld en uniform worden toegepast voor alle distributeurs, waarbij verkoop via internetplatforms en platforms van prijsvechters mogen worden uitgesloten, nu zij afbreuk kunnen doen aan het luxe-imago van de producten. In de markt is veel kritiek op de uitzonderingspositie voor de cosmetica- en parfumbranche. Er is immers geen sprake van technisch complexe, hoogwaardige producten, waarvoor specifiek geschoold personeel nodig is, maar slechts van een luxe-imago met een daarbij behorende hoge prijs. Ook nu is zulks volgens het Europese Hof van Justitie toegestaan, mits er objectieve criteria van kwalitatieve aard zijn, die kenbaar zijn en consequent voor alle distributeurs worden gehanteerd en niet verder gaan dan strikt noodzakelijk.

Lees ook ons artikel Luxe-artikelen franchise voor een zaak waarin de franchisenemers tóch aan mochten bieden via online marktplaatsen.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in franchisezaken. Wij hebben veel ervaring met het maken van goede afspraken in franchise-overeenkomsten. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze franchisespecialist Ferry Weelen.

Lees ook het artikel Luxe-artikelen franchise voor een voorbeeld van een situatie waarin een verbod niet evenredig is aan het nagestreefde doel.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?