Luxe-artikelen franchise

Luxe-artikelem franchise

Verbod op verkoop van luxe-artikelen via koopjessites niet evenredig met het nagestreefde doel

De Europese rechter heeft in 2017 besloten dat het verbieden van de verkoop van luxeproducten op online marktplaatsen niet in strijd is met het mededingingsrecht. Maar in een recente uitspraak oordeelt de Nederlandse rechter tóch dat de franchisenemers het product, ondanks het afgesproken verbod, mogen aanbieden via Social Deal en Groupon. Hoe dit precies zit, leggen wij u graag uit in dit artikel.

Voor het behoud en het versterken van het luxe-imago van een product kiest een leverancier van een luxeproduct vaak voor distributie van zijn producten via een beperkte groep distributeurs. Met de gekozen selectieve groep van distributeurs wordt afgesproken dat het luxeproduct niet via internetplatforms als Social Deal, Groupon, Amazon of eBay verkocht mag worden. Aanbod via deze ‘koopjessites’ doet afbreuk aan het luxe-imago van het product.

Uitgangspunt
In het zogenoemde Coty-arrest is door het Europese Hof van Justitie bepaald dat een verbod op distributie via onlineplatforms voor luxeproducten verenigbaar is met het mededingingsrecht. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat het verbod evenredig moet zijn met het nagestreefde doel. Het nagestreefde doel is het in stand houden van het luxe-imago van het product. Lees meer over het Coty-arrest het artikel Mededinging.

Verkoopacties op Social Deal
In de zaak die we in dit artikel bespreken, is de franchisegever eigenaar van een afslankformule waarbij gebruik gemaakt wordt van speciaal daarvoor ontwikkelde machines. De franchisegever heeft aan de franchisenemers het recht verstrekt om een salon te exploiteren op basis van zijn afslankformule.

Social Deal is een online platform om vraag en aanbod samen te brengen. In april 2017 hebben twee franchiseneemsters via Social Deal online promotie gevoerd door vouchers voor behandelingen in hun salons aan te bieden. Ook hebben zij gebruik gemaakt van de website Groupon. Deze acties waren gericht op de regio waarin de salons zich bevinden. In juli en november 2017 hebben alle franchisenemers op initiatief van de franchisegever verplicht deelgenomen aan een centrale actie op Social Deal.

Verbod is niet evenredig aan het nagestreefde doel
De rechter stelt allereerst vast dat de acties van de franchiseneemsters gericht zijn op klanten uit het eigen exclusieve rayon, hetgeen is toegestaan. Ook het gegeven dat deze acties zichtbaar zijn voor (potentiële) klanten buiten het exclusieve rayon kan geen reden zijn voor de franchisegever om de acties te verbieden. Het verbieden van de verkoop op online marktplaatsen is mogelijk als de actie afbreuk doet aan het luxe-imago van het product. De rechter oordeelt dat nu de franchisegever zelf ook gebruik maakt van Social Deal, het argument van imagoschade daarmee niet valt te rijmen. In dit geval is een verbod derhalve niet evenredig met het nagestreefde doel.

Ten overvloede merkt de rechter op dat dit anders kan zijn als sprake is van misbruik van bevoegdheid door de franchisenemers. In dit geval was dit echter niet aan de orde.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in franchisezaken. Wij hebben veel ervaring met het maken van goede afspraken in franchise-overeenkomsten. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze franchisespecialisten Ferry Weelen en Merel Franke.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?