Linke soep?

Peren

Bescherming van uw handelsnaam

In dit artikel leggen wij beknopt het handelsnaamrecht en de mogelijkheden hiervan uit, waarna dit intellectuele eigendomsrecht wordt geïllustreerd aan de hand van een recente uitspraak.

Het handelsnaamrecht
Bijna elke entiteit die kwalificeert als een “onderneming” beschikt over een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet. Van een onderneming is sprake wanneer: “in een naar buiten optredend georganiseerd verband op commerciële wijze wordt deelgenomen aan het economisch verkeer, waarbij het oogmerk om materieel voordeel te behalen bestaat, dan wel dat men in concurrentie treedt met derden, die op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelnemen.”[1] Onder een handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming gedreven wordt.[2] Voor het verkrijgen van een handelsnaam is geen speciale handeling verreist, deze ontstaat door daadwerkelijk van de handelsnaam gebruik te maken.

Wanneer u over een handelsnaam beschikt, kunt u mogelijk andere ondernemingen verbieden eenzelfde (of slechts in geringe mate afwijkende) handelsnaam te voeren. Dit om verwarring bij uw klanten te voorkomen. De mogelijkheid om in dergelijke situatie op te treden ontstaat wanneer:

  • u uw handelsnaam eerder voerde dan de onderneming waarvan u het gebruik van de handelsnaam wil verbieden; en
  • u uw handelsnaam rechtmatig voert;

Voldoet uw handelsnaam aan bovengenoemde eisen, dan is de volgende vraag of het gebruik van de handelsnaam van uw concurrent kwalificeert als een handelsnaaminbreuk. Een inbreuk op uw handelsnaam wordt aangenomen wanneer:

  • de handelsnaam van de onderneming waar u tegen wilt optreden overeenkomt met, of slechts in geringe mate afwijkt van uw handelsnaam;
  • de aard van de onderneming waar u tegen wilt optreden (nagenoeg) overeenkomt met uw onderneming; en
  • de onderneming waartegen u wilt optreden actief is in dezelfde omgeving als uw onderneming.

Link vs. LINQ
Een recent voorbeeld uit de praktijk volgt uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 21 maart 2018.[3] In deze zaak stond aan de ene kant het advocatenkantoor “Link Advocaten”, die deze handelsnaam sinds oktober 2012 voerde. Link Advocaten heeft een vestiging in Amsterdam en een in Amersfoort. Aan de andere kan stond LINQ Advocaten, een advocatenkantoor uit Roermond, opgericht in januari 2016. Link Advocaten eiste dat LINQ Advocaten haar naam zou wijzigen, omdat de naam LINQ Advocaten inbreuk zou maken op (onder andere) het handelsnaamrecht van Link Advocaten.

De rechter oordeelde dat de jongere handelsnaam LINQ Advocaten inderdaad voor (gevaar voor) verwarring zorgde; ten eerste verschillen beide handelsnamen maar één letter van elkaar en worden ze precies op dezelfde manier uitgesproken. Ten tweede komt de aard van beide ondernemingen nagenoeg overeen. Het feit dat Link Advocaten zich enkel richt op het personen-, familie en erfrecht, en LINQ Advocaten zich ook op andere rechtsgebieden richt, doet hier volgens de rechtbank niet aan af. Tot slot oordeelt de rechtbank dat het feit dat de advocatenkantoren 200 km uit elkaar liggen ook geen afbreuk doet aan het verwarringsgevaar. Dit omdat Link Advocaten zich niet enkel richt op rechtszoekenden uit Amsterdam en Amersfoort, maar uit heel Nederland. Daarnaast zijn beide ondernemingen actief op internet door middel van het gebruik van o.a. een website, Twitter, Facebook en LinkedIn. Het gevolg hiervan is dat beide ondernemingen landelijk vindbaar zijn voor potentiele klanten en hierdoor een gevaar voor verwarring ontstaat. Gevolg van deze uitspraak is dat LINQ Advocaten op zoek moet naar een andere handelsnaam.

Wilt u ook optreden tegen een concurrent die (nagenoeg) dezelfde handelsnaam gebruikt, of bent u van plan een onderneming te starten en twijfelt u of uw handelsnaam inbreukmakend is? Neem geheel vrijblijvend contact op met onze specialisten van de sectie Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy.

Daan Breuking

[1] Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 december 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BU8950 (Pontifix).

[2] Artikel 1 Handelsnaamwet.

[3] Rechtbank Amsterdam 21 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (Link/LINQ).

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?