Gelijkwaardige voorziening

De transitievergoeding vervangen door een gelijkwaardige voorziening

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in de wet de mogelijkheid opgenomen om de transitievergoeding te vervangen door een gelijkwaardige voorziening. Deze mogelijkheid tot het afspreken van een gelijkwaardige voorziening is opgenomen na een expliciete wens van de sociale partners. In dit artikel leggen wij u uit wat een gelijkwaardige voorziening is, met wie u deze kunt afspreken en met welke knelpunten u rekening kunt houden.

Definitie gelijkwaardige voorziening

Volgens de Memorie van Toelichting bij de WWZ is een gelijkwaardige voorziening een voorziening in geld of natura (of een combinatie daarvan) welke het equivalent is van hetgeen waarop een werknemer aanspraak kan maken volgens de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding. Deze gelijkwaardige voorziening hoeft niet gericht te zijn op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid. U zou hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan een suppletieregeling voor langdurig arbeidsongeschikten, een mobiliteitstraject, de opbouw van premievrij pensioen en vele andere mogelijkheden.

Tot 1 juli 2016 gingen bestaande collectieve afspraken voor op de transitievergoeding. Nu dit overgangsrecht is vervallen, is de regeling over de transitievergoeding en de gelijkwaardige voorziening van kracht.

Afspraken maken over de gelijkwaardige voorziening

Als u of de werkgeversvereniging in de cao een gelijkwaardige voorziening wilt afspreken, ter vervanging van de transitievergoeding, dan kunt u dit doen in overleg met de vereniging(en) van werknemers (de vakbond). Om deze afspraken met u of uw werkgeververeniging te mogen maken moet de vakbond leden hebben die bij uw onderneming of bedrijfstak werken. In de statuten van de vereniging moet vermeld staan dat het haar doel is om de belangen van werknemers te behartigen. De vakvereniging zal minimaal twee jaar in het bezit moeten zijn van volledige rechtsbevoegdheid, tenzij deze vereniging een voortzetting is van andere vereniging met hetzelfde doel. In dit laatste geval tellen de jaren dat de voorgaande vakvereniging rechtsbevoegdheid had ook mee.

Hoe bepaalt u de gelijkwaardigheid van de voorziening?

De regering gaat ervan uit dat alle afspraken over een gelijkwaardige voorziening op geld kunnen worden gewaardeerd. Ook de vergoedingen in natura. De som aan afspraken in natura en in geld kunnen samen een voorziening vormen die gelijkwaardig is aan de wettelijk geregelde transitievergoeding.

Belangrijk knelpunt

Het belangrijkste knelpunt bij het afspreken van een gelijkwaardige voorziening is dat niet duidelijk is wanneer een rechter de voorziening daadwerkelijk als gelijkwaardig aan zal merken. U loopt daarmee het risico dat u, naast de gemaakte collectieve afspraken in de cao, óók nog de transitievergoeding verschuldigd bent. Op dit moment is nog onvoldoende jurisprudentie voorhanden om heldere kaders te kunnen vaststellen

Uit de paar uitspraken die op dit moment beschikbaar zijn, blijkt dat rechters zich de vraag stellen of de waarde van een voorziening beoordeeld moet worden aan de hand van de werkelijk genoten waarde van de voorziening of van de potentiële waarde.

Over de vraag of de vergoeding direct genoten moet kunnen worden of dat ook sprake mag zijn van gelijkwaardigheid op termijn (bijvoorbeeld bij een suppletieregeling) is men vooralsnog unaniem (op termijn mag). Maar ook hier zijn er te weinig uitspraken om daar vergaande conclusies aan te kunnen verbinden.

Ook is de vraag of de voorziening collectief gelijkwaardig moet zijn of dat deze op het individuele niveau van de werknemer gelijkwaardig uit moet pakken: daarover hebben de lagere rechters vooralsnog verschillende meningen.

Bij het maken van afspraken over een gelijkwaardige voorziening is het daarom aan te raden met de sociale partners overeenstemming te bereiken over de financiële waarde hiervan en dit bedrag vast te leggen. Ook is het goed dat de sociale partners vastleggen dat de voorziening bedoeld is ter vervanging van de transitievergoeding.

Ziet u, uw werkgeversvereniging of de vakvereniging voordelen in het afspreken van een gelijkwaardige voorziening ter vervanging van de transitievergoeding? Wij volgen de ontwikkelingen over dit onderwerp op de voet. Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe arbeidsrechtelijke onderwerpen. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over de manier waarop Holla Advocaten u kan begeleiden? Neem contact op met onze specialist Martijn Huisman.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?