De klachtplicht in het arbeidsrecht

Klachtplicht arbeidsrecht

De klachtplicht is ook in het arbeidsrecht van toepassing

Wist u dat de klachtplicht ook in het arbeidsrecht geldt? Een schuldeiser kan zijn rechten op een vordering verliezen door het schenden van de klachtplicht. Dit staat los van de verjaringstermijn. Lees hier meer over in dit artikel.

Wat is de klachtplicht?
Een (arbeids-)overeenkomst bevat de rechten en plichten, die de contractspartijen ten opzichte van elkaar hebben. Als één van de partijen zijn kant van de overeenkomst niet volledig nakomt, kan de andere partij hem hierop aanspreken. In het Burgerlijk Wetboek (BW) staat dat iemand die op een gebrek in de prestatie een beroep wil doen binnen ‘bekwame tijd’ bij de partij die de gebrekkige prestatie heeft geleverd, moet protesteren. Als niet binnen ‘bekwame tijd’ geprotesteerd is, dan verwerkt de schuldeiser zijn recht. Dat betekent dat hij het recht op de vordering verliest. Het doel van de klachtplicht is de schuldenaar te beschermen tegen vorderingen waartegen hij zich door een te lang tijdsverloop niet meer kan verweren of waardoor zijn bewijspositie verzwaart. Ook biedt de klachtplicht bescherming als de schuldeiser het vertrouwen heeft gewekt dat hij zijn recht op de vordering niet meer zou uitoefenen.

Uit welke onderdelen bestaat de klachtplicht?
Na het aangaan van een overeenkomst ontstaat een onderzoeksplicht. Dat betekent dat na het aangaan van de overeenkomst gecheckt moet worden of de geleverde prestatie voldoet aan de overeenkomst. Daarnaast bestaat een mededelingsplicht. Dat betekent dat, zodra een gebrek in de prestatie is ontdekt dit binnen ‘bekwame tijd’ gemeld moet worden aan degene die de prestatie geleverd heeft. De onderzoeksplicht en de mededelingsplicht vormen samen de klachtplicht. De klachtplicht is alleen van toepassing bij een gebrekkige prestatie. Als in het geheel niet gepresteerd is, dan is de klachtplicht niet van toepassing.

Wat betekent ‘bekwame tijd’?
Het is afhankelijk van de situatie wanneer sprake is van protesteren binnen een ‘bekwame tijd’. Voor een succesvol beroep op schending van de klachtplicht moet sprake zijn van enig tijdsverloop tussen het ontdekken van het gebrek in de prestatie (of het moment waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden) en het protesteren daarover bij degene die de gebrekkige prestatie geleverd heeft. Per situatie wordt beoordeeld of sprake is van protesteren binnen een ‘bekwame tijd’ aan de hand van de redelijkheid en billijkheid.

De klachtplicht in het arbeidsrecht
In het arbeidsrecht zijn verschillende uitspraken bekend, waarin met succes een beroep is gedaan op schending van de klachtplicht. Een werknemer die in rechte te weinig en niet betaalde toeslagen vordert, ziet zijn vordering in rook opgaan, omdat de kantonrechter oordeelt dat hij te laat heeft geklaagd. Een werknemer die vier jaar eerder in de verkeerde salarisschaal is ingedeeld, ziet ook zijn vordering verdampen. Ook hier oordeelt de rechter dat hij te laat geklaagd heeft. Hij wist vier jaar eerder al (of had toen kunnen weten), dat hij verkeerd was ingedeeld. Ook een werkgever kreeg nul op het rekest, vanwege te laat klagen. Een ex-werknemer levert bij het einde van het dienstverband de bedrijfseigendommen in. Drie maanden later laat de werkgever weten dat de werknemer niet alles heeft ingeleverd. In de arbeidsovereenkomst staat een boetebeding. De werkgever vordert de boete. De kantonrechter vindt dat de werkgever direct na het inleveren van de bedrijfseigendommen bij de werknemer had moeten protesteren. Nu hij dit pas drie maanden later heeft gedaan, is zijn recht op de vordering verwerkt.

Advies
De klachtplicht is ook in het arbeidsrecht van toepassing. Als u met een vordering te maken krijgt, dan is het raadzaam te onderzoeken of de schuldeiser aan de klachtplicht heeft voldaan. Om tot een goed oordeel te komen over toepassing van de klachtplicht is kennis van de jurisprudentie over dit onderwerp onmisbaar. Het inschakelen van een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist is hierbij geen overbodige luxe.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in complexe, arbeidsrechtelijke zaken. Wij maken voor u een zorgvuldige afweging tussen de kansen en risico’s van een beroep op de klachtplicht. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialist Jaimy Vanenburg.

Wilt u meer interessante artikelen over arbeidsrecht lezen? Klik dan hier.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.