Corona en fiscale effecten

Fiscale effecten van het coronavirus

Wij informeren u graag als volgt ten aanzien van de fiscale effecten van het coronavirus.

Belastingdienst

De Belastingdienst zal in deze periode gewoon blijven functioneren. Dit betekent dat belastingplichtigen niet worden ontslagen van het tijdig indienen van belastingaangiften. Dat geldt voor de reguliere aangiftetermijnen, maar ook voor de aangiften waarvoor een verzoek om uitstel van betaling van belasting wordt gedaan. De Belastingdienst werkt momenteel zoveel mogelijk vanuit thuis, dus in bezwaarprocedures kan de schriftelijke correspondentie continueren. Hoorgesprekken in het kader van de bezwaarprocedure zullen wel verzet worden naar een later moment. In beroepsprocedures tegen de Belastingdienst zal de schriftelijke behandeling van de procedure ook op de reguliere wijze doorgang vinden. Mondelinge behandelingen van zaken vinden momenteel niet plaats.

Tevens heeft de Belastingdienst een aantal bijzondere maatregelen getroffen voor ondernemers en partiulieren, die we hierna zullen behandelen.

Uitstel van betaling

De Belastingdienst neemt maatregelen om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten. Ondernemers of zzp’ers die betalingsproblemen hebben door het coronavirus kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van belasting.

  • Bijzonder uitstel van betaling kan gevraagd worden voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting.
  • Het uitstel kan aangevraagd worden door middel van een brief aan de Belastingdienst, waarin wordt gevraagd om uitstel van betaling van belasting, met de uitleg hoe de uitbraak van corona heeft geleid tot betalingsproblemen.
  • Het uitstel van betaling van belasting kan aangevraagd worden nadat aangifte is gedaan en de aanslag is ontvangen.
  • Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil.
  • Er wordt automatisch 3 maanden uitstel van betaling verkregen.
  • Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.
  • Het verzoek om uitstel met motivering dient te worden verstuurd naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC, Heerlen.
  • Wanneer een het betalingsuitstel van drie maanden te kort is, kan ook voor een langere periode uitstel aangevraagd worden. De Belastingdienst vraagt dan om aanvullende informatie aan te leveren (zoals eventueel een verklaring van een derde deskundige). Hierover worden nog nadere inlichtingen verstrekt op de website van de Belastingdienst. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling in ieder geval zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste drie maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Uiteraard vragen wij het bijzonder uitstel van betaling van belastingen graag voor u aan.

Verlagen van de voorlopige aanslag

Veel ondernemers betalen belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, zodat direct minder belasting wordt betaald. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Voor de inkomstenbelasting kan de voorlopige aanslag worden verlaagd door het inkomen te verlagen via “Mijn Belastingdienst”. Voor de vennootschapsbelasting kan de aanslag op drie manieren gewijzigd worden, via het:

1)       formulier in het nieuwe ondernemersportaal: “Mijn Belastingdienst Zakelijk”;

2)       formulier “verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020;

3)       commerciële softwarepakket (bijvoorbeeld van de accountant of belastingadviseur).

Let op: wanneer de voorlopige aanslag wordt aanpast met de aanname dat de rest van het jaar minder of geen winst wordt gemaakt, dient de hoogte van de opgegeven winst goed gemonitord worden. Immers heeft het maandelijks betaalde bedrag van de voorlopige aanslag invloed op de definitieve aanslag over het betreffende belastingjaar. Wanneer teveel wordt betaald, dan wordt het meerdere door de belastingplichtige terug ontvangen, maar wanneer te weinig wordt betaald dan moet worden bijbetaald. Wanneer in de rest van het jaar (meer) winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

Voor vragen over het indienen van een wijziging kunt u met ons contact opnemen.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Normaliter dient een belastingplichtige 4% invorderingsrente betalen over een niet betaalde belastingaanslag vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%.  Dit geldt voor alle belastingschulden.

De belastingdienst rekent ook belastingrente als een aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Zzp’ers

Zzp’ers kunnen geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting, omdat zij geen personeel in dienst hebben. Omdat zzp’ers werken op basis van een overeenkomst van opdracht hebben zij niet hetzelfde niveau van rechten en bescherming als reguliere werknemers. Zzp’ers in Nederland zijn (nog) niet verplicht verzekerd voor ziekte, invaliditeit of werkloosheid. Daarom moeten zij dergelijke verzekeringen zelf afsluiten als zij een uitkering willen krijgen als ze ziek of arbeidsongeschikt worden.

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (“BMKB”)

Bedrijven – en met name het mkb – kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus. De overheid streeft ernaar om per eind maart 2020 met een tijdelijke verruiming van de BMKB de risico’s te verlichten, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. De bedrijven die als gevolg van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden van het BMKB.

Voor de brede doelgroep mkb-bedrijven komt een nieuwe tijdelijke maatregel die geldig is tot 1 april 2021, waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet van bedrijven bij een financier (vaak een bank), met een maximale looptijd van één jaar. Ook komt een versoepeling van een aantal overige voorwaarden in de BMKB. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Expats en business travelers

De belasting- en sociale zekerheidspositie van grensoverschrijdende werknemers wordt in de meeste gevallen bepaald aan de hand van de locatie waar deze werknemers fysiek werkzaam zijn, zoals de 183-dagen belastingregeling en de 25%-socialezekerheidsregeling. Doordat werknemers het werkpatroon (onvoorzien) dienen aan te passen door de inreisverboden of quarantaine maatregelen, kunnen bepaalde drempels overschreden worden en belasting- en/of sociale zekerheidsposities hierdoor verschuiven.

Het is in ieder geval belangrijk dat de werknemers de locatie bijhouden waar er wordt gewerkt zodat de mogelijke fiscale implicaties hiervan verwerkt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld in de aangifte inkomstenbelasting van 2020.

Het is te verwachten dat de sociale-verzekeringsautoriteiten coulant zullen omgaan indien een situatie zich voordoet waarbij slechts door de gevolgen van het coronavirus de dekking van het ene land zal overgaan naar het andere land. Het is te verwachten dat de verzekeringsplicht van het eerstgenoemde land van toepassing blijft. De autoriteiten zijn gevraagd dit te bevestigen.

Ten aanzien van de 30%-regeling zal een werknemer deze belastingfaciliteit niet verliezen wanneer het arbeidscontract reeds is aangevangen, maar niet kan afreizen naar Nederland door de corona-maatregelen. Let wel op dat indien de 30%-regeling al is aangevraagd of ontvangen, beoordeeld moet worden of de startdatum van de beschikking aangepast zal moet worden. Wij kunnen u hier uiteraard mee helpen.

Lopende sociale zekerheidsverklaringen zoals de A1-verklaring, Certificate of Coverage (CoC-verklaring) of vrijwillige verzekeringen hoeven in eerste instantie niet beëindigd te worden. Pas wanneer de uitzending daadwerkelijk wordt beëindigd of als de onderbreking langer dan twee maanden duurt is actie nodig met betrekking tot het beëindigen van A1-verklaringen of vrijwillige verzekeringen. Voor uitzendingen die nog niet zijn aangevangen is het aan te raden om de startdatum te verplaatsen, zodat (in potentie) langer gebruik gemaakt kan worden van de termijnen waarvoor de verklaringen of verzekeringen zijn afgegeven.

Tot slot zal beoordeeld moeten worden of er werk- of verblijfsvergunningen verlengd moeten worden als werknemers langer in bepaalde locaties aanwezig moeten zijn.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.