Nieuws

Verplichte vermelding BIG-nummer

Gepubliceerd op 18 dec. 2020

National cancer institute N Fvd K Ihx Yl U unsplash
In 2019 en begin 2020 was er veel te doen over de nieuwe wettelijke verplichting dat BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer moeten vermelden. Hoe staat het ervoor met deze nieuwe regeling? Op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (‘Wet BIG’) moeten bepaalde zorgverleners geregistreerd staan in het BIG-register. Het gaat dan om de volgende 13 beroepen: apotheker, arts, bachelor medisch hulpverlener (tijdelijke registratie), fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijke registratie), gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige. Per 1 april 2019 is de Wet BIG gewijzigd. Onderdeel van de nieuwe regeling was een wijziging van het medisch tuchtrecht, waarover wij in april 2019 een artikel schreven. Een ander onderdeel van de nieuwe regeling was dat in het Registratiebesluit BIG het nieuwe artikel 4a werd ingevoegd. Op grond van dat nieuwe artikel werd het de BIG-geregistreerde zorgverlener verplicht om zijn of haar BIG-nummer kenbaar te maken op diens website of andere digitale media, op briefpapier, op facturen én in de wachtkamer. Dit zou de vindbaarheid van een beroepsbeoefenaar in het BIG-register verbeteren, wat weer ten goede komt aan de transparantie en (impliciet) aan de patiëntveiligheid, aldus toenmalig Minister van Medische Zorg Bruins (‘de Minister’). Op deze nieuwe regeling is veel kritiek gekomen van onder meer beroepsorganisaties. Vanwege de ophef heeft de Minister besloten dat de verplichting voorlopig niet zou worden gehandhaafd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hernieuwde regeling Na overleg met veldpartijen is de Minister tot een vernieuwde regeling gekomen. Deze regeling is op 2 april 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Het nieuwe artikel 4a Registratiebesluit BIG bepaalt het volgende. De BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar moet, kort gezegd, ervoor zorgen dat zijn BIG-nummer kenbaar wordt gemaakt:
  1. als hem daarom wordt verzocht;
  2. bij zijn naam op zijn (beroepsmatige) website of de website van de organisatie waarvoor hij zijn BIG-beroep uitoefent;
  3. bij zijn naam onder de door of namens hem (beroepsmatig) verzonden e-mailberichten.
Het vereiste om het BIG-nummer kenbaar te maken op briefpapier, facturen en in de wachtkamer is dus vervallen. Bij de hiervoor genoemde gevallen onder b) en c) geldt dat het BIG-nummer alleen moet worden vermeld op de eigen website of de website van de organisatie waarvoor de beroepsbeoefenaar het beroep uitoefent. Een arts moet diens BIG-nummer dus vermelden op de website van het ziekenhuis (als hij of zij daar vermeld staat), maar niet op de website van de universiteit waar hij of zij misschien ook werkzaam is. Voor de handtekening in e-mailberichten geldt dat het BIG-nummer moet worden vermeld als de BIG-geregistreerde die e-mail zelf verstuurt als of die onder diens naam wordt verstuurd. Het BIG-nummer hoeft niet te worden vermeld als in het e-mailbericht de BIG-geregistreerde (slechts) wordt genoemd, bijvoorbeeld wanneer een zorginstelling een afspraak met de BIG-geregistreerde per e-mail bevestigt. Inwerkingtreding? Uit de publicatie in het Staatsblad volgt dat de nieuwe regeling in werking treedt per 1 januari 2021. Het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van het BIG-register, vermeldde in april 2020 al dat de datum waarop de nieuwe regeling in werking treedt wordt uitgesteld in verband met COVID-19. Desgevraagd heeft het CIBG ons op 25 november 2020 laten weten dat, zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van COVID-19, wordt bekendgemaakt wanneer het halfjaar om aan de verplichting te voldoen, ingaat. Pas na verloop van dat half jaar, zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op deze verplichting gaan handhaven. Ondanks het voorgaande lijkt het verplicht vermelden van het BIG-nummer dus nog altijd aanstaande. Het valt daarom aan te raden om de website en e-mailhandtekeningen al wel vast met de verplichting in overeenstemming te brengen, voor zover het werk dat in deze periode toelaat uiteraard. Update 17 december 2020: Het CIBG heeft op 17 december 2020 ook op haar eigen website bevestigd dat de handhaving is uitgesteld tot nader bericht.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief