Nieuws

Omgevingswet natuur

Gepubliceerd op 7 feb. 2019

Natuur II
Wordt u geraakt door het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet? De Omgevingswet moet op 1 januari 2021 in werking treden. Het leeuwendeel van het onderdeel natuur wordt nu voor de tweede keer geconsulteerd. De meeste regels van de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming moeten worden geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet. De regels die met dit Aanvullingsbesluit worden opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, hebben onder andere betrekking op de bescherming van gebieden die behoren tot het Europese Natura 2000-netwerk en van bijzondere nationale natuurgebieden, de bescherming van dieren- en planten van soorten in Nederland die bedreigd of kwetsbaar zijn, het behoud van het areaal bossen en andere houtopstanden en de handel in dieren en planten van bedreigde inheemse en uitheemse soorten. Bijna alle regels geven uitvoering aan Europese wetgeving en internationale verdragen.

Beleidsneutraal?

Volgens het consultatiedocument geldt voor de overgang van het stelsel van de Wet natuurbescherming als uitgangspunt beleidsneutraliteit: normenkaders en instrumenten zouden qua inhoud en strekking ongewijzigd overgaan en er zou geen afbreuk worden gedaan aan het beschermingsniveau; de doelstellingen van de specifieke regels blijven ongewijzigd. Voorts geldt als uitgangspunt dat wordt aangesloten bij de op grond van de Wet natuurbescherming al geldende verdeling van taken en bevoegdheden tussen de overheden. Wel bestaat er kennelijk bij de omzetting ruimte om rekening te houden met de – nog beperkte – ervaringen die in de uitvoeringspraktijk zijn opgedaan met de Wet natuurbescherming. Uit de toelichting is echter af te leiden dat er toch behoorlijke inhoudelijke wijzigingen worden beoogd. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting het inhoudelijke normenkader in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de integrale visie-, plan- en besluitvorming; eerder dan nu het geval is? Voorts bevat het Aanvullingsbesluit nieuwe regels over de verantwoordelijkheid voor en de doelstellingen van te treffen actieve maatregelen door het provinciebestuur. Ook nieuw is de mogelijkheid bijzondere nationale natuurgebieden aan te wijzen en daarvoor instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen. Al met al is van een volledig beleidsneutrale omzetting (natuurlijk) geen sprake. Een belangrijke wijziging is bovendien dat veel regels van het wetsniveau (Wet natuurbescherming) worden verplaatst naar een lager niveau van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling. Daarmee is de democratische legitimatie van toekomstige wijziging mogelijk minder geborgd. Wij merken wel op dat deze wijze van wetgeven ook geldt voor andere wetsfamilies die in het stelsel  van de Omgevingswet worden geïntegreerd.

Consultatie

Door middel van een openbare consultatie is eenieder in de gelegenheid een zienswijze te geven op de nieuwe regels. Dit kan tot en met 26 februari 2019. Neem voor meer informatie contact op met onze natuur- en omgevingsrechtspecialisten Harald WiersemaVictoria Rakovitch.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief