Nieuws

Geluid warmtepompen

Gepubliceerd op 6 feb. 2019

Warmtepomp
Geluidoverlast door warmtepompen: Bouwbesluit wijzigt per 1 januari 2020 Om te voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) en het aardgasloos bouwen, worden warmtepompen steeds vaker toegepast. Dit kan leiden tot een toename van geluidhinder bij omwonenden. Nieuwe voorschriften met betrekking tot dit installatiegeluid moeten in werking treden op 1 januari 2020. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de huidige voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voor de bescherming tegen installatiegeluid onvoldoende toegesneden op installaties die worden gebruikt bij energiezuinige gebouwen. De nieuwe voorschriften zijn gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door het adviesbureau LPB/Sight (Onderzoek geluideisen buitenopgestelde warmtepompen en airco’s bouwregelgeving, 25 oktober 2018). Op grond van de te wijzigen regels, wordt het bestaande begrip “warmwatertoestel” ruimer van opzet en vervangen door het begrip “installatie voor warmte- of koudeopwekking”. Zo vallen airco’s bijvoorbeeld ook onder de nieuwe regels.

Geluidbescherming tuin/balkon

Voor buiteninstallaties bij nieuwe bouwwerken komt te gelden: “Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.” Met deze eis wordt beoogd de buitenruimten van woningen (tuin/balkon) op aangrenzende percelen te beschermen tegen geluid, alsook de woningen zelf. De Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI) houdt rekening met eventuele tonaliteit van een geluidsbron. Bij buitenunits zal veelal sprake zijn van tonaliteit en dan vooral in het lage geluidsspectrum. Uit de HMRI volgt dan dat de gemeten waarden moet worden verhoogd met 5 dB. Aan de grenswaarde van 40 dB wordt dan pas voldaan als de gemeten waarde maximaal 35 dB is.

Geluidbescherming te openen ramen

Voor buiteninstallaties bij nieuwe bouwwerken komt te gelden: “Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijke verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.” Met deze eis wordt beoogd een buitenruimte (balkon) te beschermen tegen geluid, maar ook een eventueel te openen raam.

Bestaande woning

Tot slot zijn de geluideisen ook van toepassing verklaard op het nieuw opstellen van een installatie voor warmte- of koudeopwekking buiten de uitwendige scheidingsconstructie, in geval van het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. Dit betekent dat als een warmtepomp wordt geplaatst bij een bestaande woning men ook zal moeten voldoen aan de eis van 40 dB. Voor bestaande installaties worden in het Bouwbesluit 2012 geen geluidseisen gesteld, rekening houdend met de rechten en positie van de eigenaren van bestaande installaties. Dit laat onverlet dat een gemeente op basis van artikel 13 van de Woningwet gemotiveerd ook bij bestaande situaties een hogere eis kan opleggen.

Consultatie

Door middel van een openbare consultatie is eenieder in de gelegenheid een zienswijze te geven op de nieuwe regels. Dit kan tot en met 2 maart 2019. Neem voor meer informatie contact op met onze warmtespecialisten Harald Wiersema, Egbert Schelhaas en Robert van Muijen.    

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief