Onderwijs

Het onderwijs is – ook of juíst vanuit juridisch oogpunt – een complex veld. Het gaat allang niet meer alleen om de rechtspositie van het onderwijzend personeel. De juridische vragen kunnen verschillende rechtsgebieden bestrijken, zoals het arbeidsrecht, het bestuursrecht, het ondernemingsrecht en het familierecht.

Zaken die zich aandienen in onze praktijk illustreren de grote diversiteit aan juridische vraagstukken of twistpunten in de wereld van het onderwijs. Mag een middelbare school bijvoorbeeld een eigen toelatingsbeleid hanteren, zoals een lotingssysteem? Mag een HBO-instelling een lector ontslaan zonder ontslagvergunning? En maakt het dan nog uit of dat in het openbaar of in het bijzonder onderwijs plaatsvindt? Ook kan zich de vraag voordoen welke informatie een school aan gescheiden ouders moet geven. Heeft de ene ouder recht op meer informatie dan de andere? Daarnaast kan de vraag rijzen of de school een leerling mag verwijderen omdat diens ouders zich misdragen. Of de vraag wie bepaalt of een leerling mee mag doen aan het centraal schriftelijk examen: de leerling of de school.

Bovenstaande voorbeelden vormen een willekeurige greep uit de dilemma’s waarvoor onderwijsinstellingen, studenten, leerlingen en ouders zich gesteld zien. Wij weten de weg in de juridische wereld van het onderwijs en wijzen die aan HBO-instellingen en schoolbesturen in het primair onderwijs. Onze specialistische kennis van de diverse rechtsgebieden komt daarbij uitstekend van pas.

Kijk voor uw juridisch onderwijs expert onder aan deze pagina.

Wet verbeterde premieregeling op 1 september 2016 in werking getreden

De afgelopen jaren zijn veel werknemers die met pensioen gingen van een koude kermis thuisgekomen. Op de pensioendatum moesten zij met het vergaarde kapitaal een ouderdomspensioen aankopen. Vanwege de nog steeds snel stijgende levensverwachting en de verwerking daarvan in nieuwe actuariële sterftetabellen enerzijds en de historisch lage rente anderzijds, krijgen zij een veel lagere pensioenuitkering dan waarvan zij waren uitgegaan. Zij zullen daarmee moeten leren leven, want onder het oude recht is bijstelling niet mogelijk, ook niet als, bijvoorbeeld, in de toekomst de rente stijgt.

Werknemers die na 1 september 2016 met pensioen gaan hebben wel een keuze, als zij tenminste een pensioenregeling met een premie- of kapitaalovereenkomst hebben en niet (zoals de meeste werknemers) een uitkeringovereenkomst. Naar schatting betreft het ongeveer 1 miljoen mensen.

Deze categorie werknemers kan sinds 1 september jl. kiezen voor een variabele pensioenuitkering in plaats van voor een vaste pensioenuitkering. Doen zij dat, dan blijven zij ook na de ingangsdatum van het pensioen het risico met betrekking tot toekomstige renteschommelingen zelf dragen. Bij de huidige extreem lage rentestand lijkt de verwachting gerechtvaardigd, dat de rente gaat stijgen. Dat heeft potentieel grote…

Advocaten in Onderwijs

Nicole Arendsen

Expertises


Arbeidsrecht >

Bart de Haan

Renaldo Willems

Mark van der Schoor

Joost Wasser

Pieter Bakker

Expertises


Arbeidsrecht >

Expertises in Onderwijs

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht

Publicaties >

Neem direct contact op