Wijzigingen Woningwet

Belangrijkste wijzigingen voor woningcorporaties als gevolg van de Veegwet per 1 juli 2017.

Op 1 juli 2017 is de Veegwet Wonen in werking getreden. In deze wetswijziging staat een aantal aanpassingen die de Woningwet voor corporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder beter uitvoerbaar maken.
Deze wet leidt onder meer een uitbreiding van het werkgebied van corporaties en geeft aanleiding tot aanpassing van de statuten.

De wetswijziging heeft ook geleid tot aanpassingen in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV).

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort samengevat.

Artikel 45 lid 2 van de Woningwet regelt het werkgebied van de corporatie en de met haar verbonden onderneming.

Met ingang van 1 juli 2017 mogen corporaties hun activiteiten [het doen bouwen en verwerven van -voor permanent verblijf bedoelde- woningen, alsmede toewijzen, verhuren, verkopen en slopen van woningen] ook gaan verrichten voor andere corporaties (en daarmee verbonden ondernemingen), inclusief het in stand houden en treffen van voorzieningen aan die woningen.

Ook mogen corporaties ook weer diensten verlenen ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie van andere met haar verbonden ondernemingen of voor andere corporaties, waaronder de toewijzing van woningen en mogen zij diensten verlenen ten behoeve van de administratie van huurdersorganisaties of bewonerscommissies.

Werkzaamheden t.a.v. bezit derden

De wet biedt vanaf 1 juli 2017 ook de mogelijkheid dat corporaties (en verbonden ondernemingen) werkzaamheden kunnen verrichten ten aanzien van bezit van derden (niet-woningcorporaties). Echter alleen ten aanzien van specifiek in de wet genoemde werkzaamheden en alleen met ministeriële goedkeuring. Deze uitbreiding omvat onder meer de verhuur van panden van derden op basis van een dienstverleningsovereenkomst, waarbij de corporatie tegen vergoeding de verhuur van een gebouw regelt (administratie, regelen klein onderhoud, innen huren), voor rekening en risico van de eigenaar. Ook is het mogelijk om gebouwen van derden te huren op basis van een zuivere huurconstructie, met als oogmerk daarin gelegen woonruimten door middel verhuur aan woningzoekenden ter beschikking te stellen. In dat geval zijn huur en exploitatie uiteraard voor rekening van de corporatie. De voorwaarden waaronder deze werkzaamheden kunnen worden verricht zijn nader uitgewerkt in het BTIV.

Statuten

De wetswijziging geeft ook aanleiding de statuten aan te passen vanwege de wijziging in terminologie (Raad van Toezicht wordt Raad van Commissarissen) en vanwege de versoepeling van onverenigbaarheden voor leden van het bestuur. Beschikt een woningcorporatie niet over een huurdersorganisatie in de zin van de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV), dan berust het voordrachtsrecht voor (een) huurderszetel(s) in de Raad van Commissarissen voortaan bij de bewonerscommissie. Eerst bij het ontbreken daarvan krijgen de huurders van de corporatie een voordrachtsrecht. Corporaties zijn verplicht deze wijzigingen voor 1 januari 2019 in hun statuten te verwerken.

Visitatieregeling

De Woningwet en de Governancecode woningcorporaties Aedes en de VTW bepalen dat een corporatie zich eens in de vier jaar moet laten visiteren. De Veegwet verduidelijkt dat deze termijn ingaat op de datum van het vorige visitatierapport.
Corporaties die zich nog nooit hebben laten visiteren, moeten dat uiterlijk 1 juli 2019 wel hebben gedaan.

De wettelijke verplichting tot visitatie wordt gehandhaafd door de Aw (Autoriteit woningcorporaties). Het definitieve visitatierapport, voorzien van een bestuurlijke reactie daarop door het bestuur en de Raad van Commissarissen, dient binnen zes weken na vaststelling aan de Aw te worden toegezonden.

Reglement financieel beheer en beleid

Alle woningcorporaties hebben sinds 1 januari 2017 een reglement financieel beleid en beheer. In de Veegwet zijn enkele wijzigingen opgenomen die invloed hebben op dat reglement. Hierdoor zijn goedgekeurde reglementen niet meer volledig in lijn  met de Woningwet. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op reikwijdte van het reglement en het verstrekken van collegiale leningen.

Om ervoor te zorgen dat alle woningcorporaties per 1 januari 2018 voorzien zijn van een, door de Aw goedgekeurd reglement financieel beleid en beheer hanteert de Aw  de volgende uiterste aanleverdata:

  • Nieuw reglement (eigen model): 1 oktober 2017
  • Addendum bij modelreglement of nieuw modelreglement (Aedes): 1 november 2017