Tweede Kamer stemt in met Wet toetreding zorgaanbieders

Op 11 februari 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet toetreding zorgaanbieders’ (Wtza). Het wetsvoorstel introduceert een eenmalige meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders die zorg als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) willen (laten) verlenen. Het doel van de meldplicht is om zorgaanbieder bewust te maken van de kwaliteitseisen waarvan zij vanaf de start van hun zorgverlening aan dienen te voldoen. Volgens de wetgever dient dit niet alleen het belang van de cliënt (voor wie het niet uit mag maken of hij te maken heeft met een nieuwe zorgaanbieder of een zorgaanbieder die al geruime tijd operationeel is) maar wordt hiermee ook voorkomen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij een eerste bezoek aan een nieuwe zorgaanbieder veel tijd kwijt is om de zorgaanbieder te informeren over de regels waaraan de zorgaanbieder moet voldoen. Ook kan door de meldplicht het risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders effectiever vorm worden gegeven. Naast de introductie van de meldplicht wordt met de Wtza het huidige vergunningenstelsel van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vernieuwd. Instellingen worden bij het aanvragen van de vergunning niet alleen getoetst op een transparante en ordelijke bestuursstructuur en bedrijfsvoering, maar ook op de aanwezige voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg. Daarnaast wijzigt de groep die moet voldoen aan de vergunningsplicht ten opzichte van het toelatingsregime van de WTZi. Instellingen die medisch specialistische zorg verlenen of doen verlenen zullen een vergunning moeten hebben om zorg te mogen verlenen. De vergunningsplicht geldt ook voor instellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg of een andere dienst verlenen of doen verlenen bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zwv). Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel zal het voorstel worden voorgelegd aan de Eerste Kamer.

 

Meer weten? Neem contact op met Sofie Steen of Jacqueline de Vries.