Reclame-acties franchise

Reclame-acties franchise

Is een gezamenlijke reclame-actie gevoerd bij franchise in de detailhandel in strijd met de mededingingsregels?

Een franchisegever wil graag een reclame-actie houden, samen met alle franchisenemers. Een actie waarbij een product tijdelijk voor een vaste (lagere) prijs aangeboden wordt. Maar mag dit wel? Prijsafspraken zijn toch in strijd met de mededingingsregels? Hoe dit precies zit, leggen wij u graag uit in dit artikel.

Volgens de Mededingingswet mogen bedrijven niets afspreken waardoor de mededinging op de Nederlandse markt verhinderd wordt. Prijsafspraken beïnvloeden de mededinging en zijn daarom in beginsel niet toegestaan. Op deze regel bestaan uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is van toepassing op franchise-overeenkomsten en reclame-acties. In het Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel staat beschreven wanneer een reclame-actie is toegestaan.

Detailhandelsonderneming
Het Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel is alleen van toepassing op detailhandelsondernemingen. Dat wil zeggen: een onderneming die rechtstreeks roerende zaken aan eindgebruikers levert. In het geval van franchise is het vaak de franchisenemer die aan de eindgebruiker verkoopt.

Samenwerkingsovereenkomst
Het Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel is pas van toepassing als sprake is van een samenwerkingsovereenkomst. Er kan alleen sprake zijn van een samenwerkingsovereenkomst, als deze is gesloten tussen een detailhandelsonderneming en een andere onderneming. In de samenwerkingsovereenkomst moeten afspraken staan over het overdragen van technische, commerciële en praktische kennis en het verlenen van bijstand. Dit is de basis van iedere franchise-overeenkomst. Ook moet de detailhandelsonderneming gebruik maken van de huisstijl, het embleem, het merk of de naam van een andere onderneming (de franchisegever). De detailhandel moet ingericht zijn op een door de andere onderneming voorgeschreven wijze. Ook hiervan is bij franchise meestal sprake.

Samenwerkingsverband
Prijsafspraken voor een reclame-actie mogen alleen gemaakt worden in een samenwerkingsverband. Van een samenwerkingsverband is sprake als een geheel van detailhandelsondernemingen (de franchisenemers) inhoudelijk gelijke of nagenoeg gelijke samenwerkingsovereenkomsten (de franchise-overeenkomsten) hebben met dezelfde ondernemer (de franchisegever).

Reclame-acties
Indien sprake is van een franchiseovereenkomst waarbij voldaan is aan alle definities van de detailhandelsonderneming, de samenwerkingsovereenkomst en het samenwerkingsverband mogen afspraken gemaakt worden over reclame-acties. Uiteraard zijn ook die afspraken aan regels gebonden. De franchisegever mag met de franchisenemers afspreken dat een product voor een maximumprijs wordt aangeboden. Maar deze afspraak mag niet langer dan 8 weken duren. En de afspraak mag niet van toepassing zijn op meer dan 5% van het assortiment dat de franchisegever aan de franchisenemer aanbiedt.

Advies
Het zorgvuldig toetsen van een reclame-actie aan de regelgeving is belangrijk. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de bevoegdheid fikse boetes op te leggen bij overtredingen. Daarnaast zijn afspraken in strijd met de Mededingingswet nietig. Een franchisegever loopt daarmee het risico dat de franchisenemers de afspraak naast zich neerleggen. Dat kan onnodige onrust veroorzaken in de onderlinge zakelijke verhouding. Een gedegen advies van een franchisespecialist bij het maken van afspraken is daarom onmisbaar.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in franchisezaken. Wij hebben veel ervaring het opstellen van franchise-overeenkomsten die compleet en rechtsgeldig zijn. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze franchisespecialisten Ferry Weelen en Merel Franke.

Dit artikel is geschreven door Peggie van Vugt, medewerker Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?