Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage

Is stikstofdepositie een belemmering voor uw project of uitbreiding van uw bedrijf? Tot uiterlijk 20 februari 2015 kan een ieder een zienswijze indienen tegen het PAS en invloed uitoefenen op de projecten die mogelijk worden gemaakt.

De PAS is een programma van de provinciale en rijksoverheid dat moet leiden tot een afname van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden (brongerichte maatregelen) en tot versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000 gebieden (herstelmaatregelen). Door deze maatregelen zal er ruimte ontstaan voor economische ontwikkelingen. Die ruimte wordt depositieruimte genoemd.

Depositieruimte kan worden aangewend voor een drietal categorieën ontwikkelingen:

(1) autonome ontwikkelingen

(2) ontwikkelingen die vallen onder de grenswaarde

(3) ontwikkelingsruimte.

Bij ontwikkelingsruimte gaat het om nieuwe initiatieven zoals de uitbreiding van een agrarisch bedrijf, de vestiging van een industriële activiteit of de aanleg van een weg.

Ook de ontwikkelingsruimte is weer te onderscheiden in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit prioritaire projecten, projecten van nationaal en provinciaal belang. Er is een lijst van prioritaire projecten die is opgenomen in de bijlage bij het ontwerp van de PAS. Het tweede deel van de ontwikkelingsruimte betreft vrij beschikbare ontwikkelingsruimte voor industriële agrarische en andere activiteiten.

Indien een project is opgenomen als prioritair project, dan is daarmee zeker gesteld dat gebruik kan worden gemaakt van de depositieruimte die met het PAS wordt gecreëerd. Voor die projecten vormt stikstofdepositie per definitie dus geen sta-in-de-weg meer. Dit is anders voor projecten die gebruik moeten maken van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte. Bij die projecten zal nog afzonderlijk beoordeeld moeten worden of zij in overeenstemming zijn met de PAS. Daarvoor zullen Gedeputeerde Staten beleidsregels opstellen, waaraan aanvragen om o.a. een Natuurbeschermingswetvergunning, omgevingsvergunning, bestemmingsplan etc. (de zogenaamde toestemmingsbesluiten) zullen worden getoetst.

Heeft u een project dat gevolgen kan hebben op de stikstofdepositie op natura 2000 gebieden, dan doet u er goed aan om te bekijken of uw voorgenomen ontwikkeling onder de grenswaarde blijft. Dat is het geval als de afstand tussen een (infrastructureel) project en een Natura 2000 gebied meer dan 3 kilometer van een hoofdweg bedraagt, dan wel het project per hectare per jaar minder dan 1 mol stikstofdepositie veroorzaakt. In dat geval is geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Verwacht u dat uw project niet onder de grenswaarde zal blijven, dan kunt u uw project mogelijk – in overleg met de gemeente en de provincie – aanmelden als prioritair project. Het kan onder andere gaan om woningbouw, infrastructurele projecten en industriële ontwikkelingen). Met de aanmelding kunt u meer zekerheid verkrijgen omtrent de haalbaarheid van het project, althans kunt u zekerheid krijgen dat de stikstofdepositie niet tot problemen zal leiden.

Een zienswijze op het PAS kan worden ingediend tot en met 20 februari 2015.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart de Haan, +31 73 61 61 138.