Onrechtmatige zorgrecensies

ZorgkaartNederland handelt onrechtmatig

De uitspraak die hier wordt belicht gaat over de verwerking van persoonsgegevens door ZorgkaartNederland.

In een verzoekschriftprocedure, op grond van artikel 35 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (‘UAVG’), oordeelde de Rechtbank Overijssel in een door een medisch specialist aanhangig gemaakte verzoekschriftprocedure dat ZorgkaartNederland op zichzelf een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van gegevens over diverse zorgverleners en dat dus mag doen. In de tegelijkertijd aanhangig gemaakte dagvaardingsprocedure oordeelde diezelfde rechtbank echter ook dat het plaatsen én geplaatst houden van de waardering over de betrokken medisch specialist in dit geval onrechtmatig was. ZorgkaartNederland had er namelijk niet voor gezorgd dat er (alleen) waarderingen geplaatst worden die aan haar gedragscode voldoen en had nagelaten waarderingen die daar niet mee in overeenstemming zijn te verwijderen.

In de waardering van de medisch specialist waar het in dit geval om ging was op alle onderdelen een ‘2’ gescoord, maar was in plaats van de in de gedragscode verlangde toelichting bij de cijfers in de vrije tekst volstaan met het geven van een aantal kwalificaties en het uiten van beschuldigingen (“vreselijke dokter”, “beledigend”, “onjuiste zorg geleverd, oftewel geen zorg geleverd”, “buiten het boekje gegaan omtrent haar eigen mening” en “geen respect voor onze mening en beslissing”). Een beschrijving van de feiten, zoals in de gedragscode benoemd, was niet gegeven. Het zonder enige onderbouwing bestempelen van een zorgverlener als “vreselijke dokter” is bovendien in strijd met de in de gedragscode genoemde fatsoensnormen.

Het niet naleven van de gedragscode maakt volgens de rechtbank ook de gegeven reactiemogelijkheid van de zorgverlener illusoir. De omstandigheid dat enkel gereageerd kan worden op een anonieme waardering beperkt de zorgverlener al aanzienlijk in zijn mogelijkheden adequaat te reageren, maar als een waardering daarnaast alleen uit niet onderbouwde kwalificaties en beschuldigingen bestaat is een zinnige reactie (anders dan dat de zorgverlener zich niet herkent in het gegeven beeld) niet mogelijk. Dat de waardering niet in overeenstemming is met de door ZorgkaartNederland opgestelde gedragscode, klemt te meer nu de in de waardering gegeven kwalificaties en geuite beschuldigen bijzonder ernstig zijn, zo overwoog de rechtbank voorts.

Tot slot benadrukte de rechtbank dat het op de weg van ZorgkaartNederland had gelegen om de waardering te verwijderen nadat de betrokken medisch specialist op (de inhoud van) de waardering had gewezen. Dit was immers hét moment waarop ZorgkaartNederland de waardering nog eens kritisch had moeten bekijken en had moeten constateren dat er een waardering was geplaatst die niet voldeed aan de gedragscode. De waardering is uiteindelijk niet op initiatief van ZorgkaartNederland verwijderd, maar op verzoek van de inzender die, zo begrijpt de rechtbank, bang was dat zijn/haar identiteit alsnog door de medisch specialist zou kunnen worden achterhaald.

Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met Anne Coenders of Jacqueline de Vries.