Monitor Wkkgz

doktor

Monitor Wet kwaliteit, klachten en Geschillen zorg (Wkkgz)

Stand van zaken implementatie “Effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling”

Op 8 februari jl. stuurde Minister Bruins van Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer en Eerste Kamer een brief met daaraan gehecht de ‘Monitor Wet kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg’. De Monitor is opgesteld door het NIVEL en geeft de stand van zaken weer aangaande de implementatie van de effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling.

Uit de monitor blijkt dat het informele klachtentraject ten overstaan van een klachtenfunctionaris is geïntensifieerd. Dit heeft mede het doel om te voorkomen dat patiënten (te snel) hun klacht aan de geschilleninstantie voorleggen.

De positie van de klachtenfunctionarissen bij zorgaanbieders is doorgaans goed geregeld: zij hebben meestal een vast dienstverband en menen dat zij hun functie onafhankelijk kunnen uitvoeren. Wat minder op de voorgrond staat de rol van de klachtenfunctionarissen om de binnenkomende klachten nader te analyseren om de adviezen die daaruit voortkomen vervolgens binnen de organisatie aan de orde te stellen. Dit zou aansluiten bij de wens van veel patiënten om problemen in de toekomst te voorkomen. Uit de monitor blijkt dat klachtenfunctionarissen deze activiteiten in de praktijk nog maar beperkt uitvoeren.

Opvallend is voorts dat er bij verschillende zorgaanbieders, maar met name in ziekenhuizen, ook nog klachtencommissies bestaan.

De geschilleninstanties zijn inmiddels opgestart. Patiënten lijken de weg naar de geschilleninstanties ook te vinden. Vooralsnog blijkt overigens ook dat het aantal gegrond verklaarde klachten bij geschilleninstanties relatief laag is, aldus de Monitor.

Voor sommige zorgaanbieders die ‘nieuw’ onder de wet vallen, betekent de Wkkgz dat zij het klachtenbeleid nog van de grond moeten krijgen, zo wordt in de Monitor geconcludeerd. Veel brancheorganisaties bieden daar hulp in, en lijken daar ook grotendeels goed in te slagen. Er bestaan verschillende vormen van hoe de klachtenregelingen worden aangeboden en hoe dat financieel geregeld is.

Voor zorgaanbieders die al onder wetgeving vielen zijn vooral bepaalde details van de Wkkgz nog onduidelijk. Verwacht wordt dat dit verder uitkristalliseert naar mate de Wkkgz langer in werking is.

Rolinka Wijne