Maatregelen zorg

Maatregelen, aankondigingen en ontwikkelingen in de zorg (laatste update: 4 augustus 2020)

In verband met het coronavirus hebben verschillende (overheids)instanties voor zorgaanbieders en zorgverleners relevante maatregelen en beslissingen genomen of in het vooruitzicht gesteld. Op deze pagina geven wij een overzicht van mogelijk voor u relevante ontwikkelingen. Staat het onderwerp waarover u informatie zoekt er niet tussen of heeft u meer of andere vragen? Neem dan gerust contact op met onze gezondheidsrechtspecialisten: Coen Verberne, Jacqueline de Vries, Sofie Steen of Jeffrey Groen.

Bezoekregelingen voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen

Sinds eind juni is bezoek in alle verpleeghuizen weer mogelijk. Lokaal kunnen er, afhankelijk van de omstandigheden en het aantal besmettingen, nog wel beperkingen gelden. Hoe verpleeghuizen dat kunnen inrichten is opgenomen in de ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd’, die is opgesteld door de brancheorganisaties.

Ook verwijzen wij naar de CoronaWegwijzer, ontwikkeld door Vilans (18 juni 2020). De CoronaWegwijzer is een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Met de wegwijzer krijgt een organisatie bijvoorbeeld ook in beeld of het voldoende is voorbereid op het afschaffen van de bezoekregeling en op een eventuele uitbraak van een tweede golf.

Aangepaste bezoekregeling voor mensen met een beperking

In de gehandicaptenzorg geldt per 1 juli jl. dat er naast de landelijke algemene RIVM-maatregelen geen extra beperkingen voor bezoek meer nodig zijn. De ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg’, opgesteld door onder meer Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (‘VGN’), is daardoor geactualiseerd per 1 juli jl. Daaruit volgt in grote lijnen dat bezoek mogelijk is, tenzij er bij een bewoner op dezelfde locatie een besmetting is geconstateerd. Voor de opstart van de dagbesteding zie ook deze Handreiking Dagbesteding van de VGN.

Geestelijke gezondheidszorg (‘GGZ’)

Op 9 juni jl. is een nieuwe versie (6.0) van de richtlijn ‘GGZ en Corona’ gepubliceerd, die door veldpartijen is opgesteld. Voorlopig is dit de laatste versie van de richtlijn. Alleen als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven wordt de richtlijn opnieuw geactualiseerd.

Isolatie en quarantaine: Wet publieke gezondheid

Op grond van de Wet publieke gezondheid is de arts die vermoedt of vaststelt dat een persoon met het coronavirus is geïnfecteerd verplicht onmiddellijk melding te doen bij de lokale GGD. Deze wettelijke meldplicht is een gerechtvaardigde reden om het beroepsgeheim te mogen doorbreken. Daarnaast heeft de overheid bevoegdheden om, in voorkomende (nood)gevallen, over te gaan tot gedwongen isolatie, quarantaine of medisch onderzoek. Daarover leest u hier meer.

Herregistraties beroepsbeoefenaren

Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (‘CIBG’) heeft, namens de Minister van VWS, de herregistratieverplichtingen van de ‘artikel 3-beroepen’ uit de Wet BIG opgeschort. Het gaat dan om bijvoorbeeld (basis)artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (‘RGS’) heeft bekendgemaakt dat specialisten en profielartsen waarvan de registratie tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2020 verloopt, tot 1 januari 2021 blijven ingeschreven. Zij hoeven zich in deze periode niet te herregistreren en worden niet doorgehaald, tenzij sprake is van een tuchtrechtelijke doorhaling en als de geneeskundig specialist zelf aangeeft geen prijs te stellen op herregistratie. De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (‘RTS’) heeft bekendgemaakt dat ook orthodontisten en kaakchirurgen van wie de herregistratie verloopt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 niet worden uitgeschreven uit het register. Ook voor aiossen en opleiders geeft de RGS antwoorden in de Q&A over de opleiding van de KNMG. Lees hierover ook onze blog.

Uitstel jaarverslagen 2019

De datum waarvóór ziekenhuizen en andere zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2019 aan het Ministerie van VWS moeten aanleveren is verschoven van 1 juni naar 1 oktober 2020. Het besluit geldt voor zorginstellingen, meer specifiek om de instellingen die op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (deze laatste voor zover de verantwoordingsverplichting richting het ministerie geldt) verplicht zijn een jaarverantwoording in te dienen, waaronder ziekenhuizen, Regionale ambulancevoorzieningen, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties.

Toezicht IGJ

De IGJ heeft aangekondigd de impact van het coronavirus voor zorgaanbieders mee te wegen bij het opleggen van eventuele maatregelen, bijvoorbeeld bij het bepalen van een realistische verbetertermijn. Tot nader order wordt niet gehandhaafd op het overschrijden van termijnen voor het melden van calamiteiten op grond van de Wkkgz en de Jeugdwet en de afhandeling daarvan in de crisisperiode, als aannemelijk is dat deze vertragingen daarmee verband houden.

Ook heeft de IGJ bekendgemaakt dat certificaten van fabrikanten en vergunninghouders van medicijnen automatisch worden verlengd tot eind december 2021. De IGJ volgt daarmee het beleid van het European Medicines Agency.

Financiële regelingen

Voor zorgaanbieders die door het coronavirus te maken hebben met omzetverlies of extra kosten zijn verschillende regelingen in de maak. De NZa heeft een vraag- en antwoordpagina. Zie ook de coronapagina van Zorgverzekeraars Nederland.

Directe coronazorgverlening

Huisartsen worden in meerkosten en omzetderving tegemoetgekomen door een opslag van € 10 per ingeschreven patiënt in het tweede kwartaal van 2020. Voor visites aan huis bij patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus mogen huisartsen de prestatie ‘visite intensieve zorg’ in rekening brengen. Verder heeft de NZa aangegeven dat huisartsen en zorgverzekeraars voor de extra huisartsencapaciteit die nodig is in de ANW-uren als gevolg van de corona-uitbraak een opslag overeen kunnen komen van maximaal € 15 bovenop het reguliere ANW-tarief. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 ingegaan.

Niet-directe coronazorgverlening

Zorgverzekeraars Nederland heeft verschillende regelingen uitgewerkt voor verschillende sectoren zorgaanbieders. Zie voor alle informatie over deze regelingen per sector de coronapagina van Zorgverzekeraars Nederland.

Langdurige zorg (‘Wlz’)

Op 3 juli jl. heeft de NZa een vernieuwde versie van de ‘Beleidsregel SARS-CoV-2 virus’ gepubliceerd (zie ook het nieuwsbericht). Deze beleidsregel ziet op zowel omzetderving als de extra kosten die zorgaanbieders maken voor het leveren van de zorg tijdens de coronacrisis. In de beleidsregel zijn de voorwaarden voor de vergoedingen vastgelegd. Ook staat beschreven hoe zorgkantoren en zorgaanbieders hun aanvraag kunnen indienen, waarbij het ondersteunen van zorgorganisaties en professionals en het verminderen van administratieve lasten belangrijke uitganspunten zijn. Zo zijn uitzonderingen gemaakt voor de invulling van de dagbesteding in de gehandicaptenzorg. De voorwaarde dat de dagbesteding buiten de woonsituatie moet plaatsvinden is komen te vervallen. Zorgaanbieders hoeven hun declaraties hierop niet aan te passen, hetgeen minder administratieve lasten oplevert.

Voor bovenstaande regeling gelden de volgende termijnen: de omzetdervingsperiode geldt tot en met 31 juli voor de gehandicaptenzorg (zowel de intramurale zorg als de extramurale dagbesteding) en intramurale ggz (binnen de Wlz) en tot en met 31 augustus voor de intramurale ouderenzorg. Na deze data komen zorgaanbieders in beginsel niet meer in aanmerking voor de vergoeding van doorlopende kosten. Zorgkantoren kunnen wél maatwerkafspraken maken tot 31 december 2020. Zie daarvoor dit bericht met de nieuwe Beleidsregel van de NZa. Vergoeding van extra kosten (meerkosten) als gevolg van de coronacrisis is reeds mogelijk tot 1 januari 2021 voor alle aanbieders van langdurige zorg.

Tot slot verwijzen wij naar de Q&A Wet langdurige zorg van Zorgverzekeraars Nederland, met antwoorden op veelgestelde vragen.

Sociaal domein

De afspraken tussen de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid om de financiering van de omzet door te zetten op het niveau van voor de coronacrisis liepen af op 1 juli 2020. Vanaf dat moment is het aan aanbieders van jeugdhulp en Wmo om maatwerkafspraken te maken met gemeenten. Dat kan op basis van een model-addendum dat op i-Sociaal Domein is gepubliceerd.

Voor houders van een persoonsgebonden budget gelden diverse zaken. Zo geldt dat niet-geleverde Wmo- en Jeugdzorg niet langer wordt doorbetaald, met uitzondering van sociaal, recreatief vervoer (zoals de regiotaxi). Ook is de regeling ‘Extra Kosten Corona’ (‘EKC’) verlengd.

De VNG en het Rijk maakten eerder afspraken over de betaling van meerkosten die zorgaanbieders maken en de vergoeding daarvan aan gemeenten. De afspraken zijn onlangs verlengd tot en met 31 december, zie het bericht van 23 juni.

Tot slot

Stond het onderwerp waarover u informatie zoekt er niet tussen of heeft u meer of andere vragen? Neem dan contact op met onze gezondheidsrechtspecialisten: Coen Verberne, Jacqueline de Vries, Sofie Steen of Jeffrey Groen.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?