Kredietopzegging door banken

Als gevolg van de economische crisis volgen banken steeds kritischer hun uitstaande kredieten. Hierdoor krijgen ondernemers en particulieren sneller te maken met kredietopzegging door banken. Sprekend voorbeeld zijn de door de Deutsche Bank aangekondigde 18.000 kredietopzeggingen. Rekeninghouders moeten in geval van kredietopzegging hun schulden aan de bank direct terugbetalen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

De bank kan op grond van de algemene bankvoorwaarden de kredietrelatie te allen tijde per direct opzeggen als zich een zogenaamd ‘event of default’ voordoet. Voorbeeld daarvan zijn het niet-tijdig betalen van aflossing of rente of het niet-verstrekken van verplichte (extra) zekerheid.

De bank is bij een kredietopzegging wel aan grenzen gebonden.
Zij heeft vanuit haar maatschappelijke positie een zekere zorgplicht tegenover haar rekeninghouder. Bij een opzegging moet zij daarom rekening houden met de zogenaamde eisen van proportionaliteit en subsidiariteit: de opzegging mag niet een té harde maatregel zijn gelet op de overtreding van cliënt en er moet eerst worden onderzocht of er geen minder vérstrekkende maatregel mogelijk is.

Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn de duur van de kredietrelatie, gedrag en betrouwbaarheid van de kredietnemer en de mate waarin de kredietnemer is tekortgeschoten.

Concreet betekent dit dat een bank een zorgvuldige belangenafweging zal moeten maken wanneer zij overweegt over te gaan tot een kredietopzegging, waarbij zij haar eigen belang tegen de belangen van de cliënt moet afwegen.Wanneer de bank dit niet of niet goed doet zal de opzegging geen stand kunnen houden.
Die leidt dan niet tot een rechtsgeldige beëindiging van de kredietovereenkomst.

De rechtspraak geeft tal van voorbeelden waarin een opzegging door de bank vanwege de omstandigheden van het specifieke geval de toets der kritiek niet doorstaat.

Laat kredietopzegging dus in het geval dat u dit onverhoopt overkomt toetsen door een deskundige.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Willemijn Fick-Nolet op telefoonnummer 073 – 616 11 00 of stuur een email naar w.fick@holla.nl

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?