IP strategie

Kennis

IP strategie voor collaboratief innoveren

Merel Franke en Robbert Sjoerdsma geven uitleg over het thema “IP strategie voor collaboratief innoveren”.

Vroeger innoveerden ondernemingen vooral inhouse, bijvoorbeeld middels een eigen R&D afdeling en hield de onderneming de vruchten van haar innovatieve werkzaamheden (gemakkelijker) voor zichzelf. Tegenwoordig innoveren bedrijven veelal in samenwerkingsverbanden met externe partijen (toeleveranciers, afnemers, concurrenten, zelfstandig ondernemers). Dit komt doordat innovatie in een stroomversnelling is geraakt en bedrijven van elkaars expertise gebruik moeten maken om innovatieslagen in de markt bij te kunnen benen. Ondernemingen worden hierdoor noodgedwongen ook transparanter; meerdere partijen dan voorheen nemen een ‘kijkje in de keuken’ van de onderneming. Denk hierbij aan samenwerkingspartners, (zelfstandig) adviseurs, etc. Er ontstaat als het ware een spanning tussen enerzijds de noodzaak transparanter te zijn en anderzijds de wens om de vruchten van de innovatieve werkzaamheden voor de onderneming zelf te behouden. Omgaan met dit spanningsveld vereist een daarop toegespitste IP strategie.

Transparantie

De tendens in de markt is dat men steeds meer transparantie verwacht van een onderneming. Deze tendens is toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden. Deze tendens zet spanning op de wens van ondernemingen om de vruchten van gedane innovaties (denk aan intellectuele eigendomsrechten (IP) en bedrijfsgeheimen) voor zichzelf te behouden.

Bescherming IP en bedrijfsgeheimen

Aan de hand van een aantal casus is stilgestaan bij de vraag welke partij rechtsverkrijger is van intellectuele eigendomsrechten. Onder meer is besproken dat dit verschilt naar gelang de persoon die de innovatieve werkzaamheden verricht dat doet in een arbeidsrelatie met de onderneming of als zelfstandige en dat de uitkomst per land kan verschillen. Dit maakt dat het essentieel is dat ondernemingen in de overeenkomsten die zij sluit met haar werknemers en externe partijen duidelijke afspraken maakt over de verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen die mogelijk kunnen ontstaan.

Verder kwam aan de orde dat het heel verstandig is om bij gedane innovaties / creaties het enthousiasme om dat aan de wereld kenbaar te maken te beteugelen en eerst na te gaan of en hoe die innovatie / creatie het best beschermd kan worden.

Ook is het belang van geheimhoudingsovereenkomsten besproken waarbij praktische handvatten zijn gegeven voor het opstellen van die overeenkomsten.

Tevens is behandeld welke kansen de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt voor ondernemingen ter bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Kort is stilgestaan bij de vereisten voor bescherming. Het moet dan gaan om (i) informatie die geheim is, (ii) welke handelswaarde bezit omdat zij geheim is en (iii) redelijke maatregelen zijn getroffen om de informatie geheim te houden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden is onder meer toegelicht dat ‘bedrijfsgeheim’ een zeer breed begrip is en dat elke onderneming de houder van bedrijfsgeheimen is. Hieronder valt namelijk mogelijk ook al een marketingconcept of een leverancierslijst.

Do’s and dont’s

Tot slot is de vertaling naar de praktijk gemaakt en besproken welke maatregelen ondernemingen kunnen treffen om hun IP en bedrijfsgeheimen te beschermen en op welke wijze zij succesvolle samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie kunnen aangaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan contact op met Robbert Sjoerdsma of Merel Franke.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?