Intensivering bestrijding zorgfraude mogelijk gevolgen voor doorbreking medisch beroepsgeheim

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben afgelopen maandag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij aanvullende maatregelen kenbaar hebben gemaakt in het kader van de bestrijding van zorgfraude. De aanvullende maatregelen zullen bestaan uit het beschikbaar stellen van extra financiële middelen en speciale inspecteurs voor opsporing en bestrijding van fraude in de zorg.

In het verleden zijn al stevige maatregelen genomen om de fraude in de zorg aan te pakken. Een van de allereerste maatregelen die minister Schippers heeft getroffen was de invoering van een nieuwe declaratiesystematiek in de curatieve geneeskunde, namelijk van dbc (diagnosebehandelingscombinatie) naar DOT.

Een dbc is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Dit systeem wordt sinds de invoering ervan elk jaar verbeterd. DOT staat voor ‘dbc’s op weg naar transparantie’. DOT is het traject om te komen tot een verbeterd declaratiesysteem voor ziekenhuizen, dat op 1 januari 2012 in werking is getreden.

Ook met betrekking tot het persoonsgebonden budget (pgb) zijn er al maatregelen genomen. Zo worden er sinds 2012 opsporingsonderzoeken uitgevoerd door de Inspectie SWZ op het terrein van pgb fraude. Daarnaast is in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 16 september 2013. vermeld dat er in de toekomst voor mensen met een pgb het trekkingsrecht zal worden ingevoerd. Zo kunnen de mensen met een pgb de vrijheid houden om zorg op maat in te kopen, zonder dat er andere zaken dan zorg met het geld kan worden ingekocht.

Tevens geeft minister Schippers aan in de brief dat zij samen met de ministers van SZW en V&J een aantal wetswijzigingen aan het voorbereiden is waarmee zij een doorbreking van het medisch beroepsgeheim in het geval van ernstige vermoedens van fraude mogelijk wil maken. Zo schrijft zij: “Als er echter sprake is van een vermoeden dat er niet conform dit uitgangspunt is gehandeld kan datzelfde beroepsgeheim een belemmering vormen voor het strafrechtelijke onderzoek”, “Daarnaast is het van belang dat kan worden nagegaan dat is gebeurd waarvoor is betaald. Medische indicatie op de declaratie, tijdschrijven op de declaratie, hoofd- en andere behandelaren op de declaratie zijn hiervoor onmisbaar”, aldus Schippers.

Wanneer deze wetswijzigingen kenbaar worden gemaakt wordt niet vermeld in de brief. Maar één ding is zeker, mochten deze wetswijzigingen inderdaad doorgevoerd gaan worden dan heeft dat zeer grote gevolgen voor het medisch beroepsgeheim en de mogelijkheden dit te doorbreken. Men kan zich afvragen of deze uitbreiding van de mogelijkheden het medisch beroepsgeheim te doorbreken dan geen wegen blootlegt voor verzekeraars om misbruik te gaan maken van de informatie die dan voor hen beschikbaar wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. drs. Caroline van der Kolk-Heinsbroek en mr. Coen Verberne, of bellen naar 040 2380 600.