Instelling centraal aandeelhoudersregister bij KvK

Er wordt op korte termijn een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) ingevoerd om financieel-economische criminaliteit met besloten vennootschappen (bv’s) en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (nv’s) tegen te gaan.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer eind juni 2013 bericht dat hij het CAHR wil onderbrengen bij het Handelsregister dat wordt beheerd door Kamer van Koophandel (KvK) en niet bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Voordeel van het onderbrengen van het CAHR bij de KvK is dat straks de informatie over rechtspersonen, hun bestuurders en aandeelhouders op één centrale plaats aanwezig is. Hierdoor kunnen opsporingsdiensten sneller over informatie beschikken in de aanpak van financieel-economische fraude en worden de lasten voor burgers en het bedrijfsleven beperkt. Het optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur en het voorkomen van vermijdbare kosten acht de minister in de huidige economische tijden van groot belang. De registratie van aandeelhouders gebeurt nu nog door verschillende partijen, waardoor geen volledig beeld bestaat en informatie niet altijd actueel of niet toegankelijk is voor het uitvoeren van controle en toezicht door de overheid.

Volgens de minister is het onderbrengen van het CAHR bij de KvK sneller en goedkoper te realiseren en te implementeren dan de varianten die door de KNB zijn beschreven. De KNB betreurt dit besluit want denkt een grotere toegevoegde waarde te kunnen leveren in de vorm van kostenbesparing en lastenverlichting voor het bedrijfsleven dan de KvK.

Vanwege privacy-redenen wordt het register niet openbaar toegankelijk. Het register zal alleen toegankelijk worden voor de aandeelhouders, notarissen en overheidsdiensten (Dienst Justis, Bureau Bibob, de Belastingdienst, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en het Openbaar Ministerie).

Doel van een centraal aandeelhoudersregister

Het register dient transparant te maken wie als aandeelhouders betrokken zijn bij een vennootschap. Nu kost het toezichthouders en opsporingsdiensten vaak veel tijd om te achterhalen wie schuilgaat achter een bv, een niet-beursgenoteerde nv of een constructie met meerdere vennootschappen.

Het CAHR is primair gericht op het ontsluiten van de aandeelhoudersinformatie voor aangewezen (publieke) diensten in het kader van controle, toezicht en opsporingstaken. Het centraal opslaan van informatie over aandeelhouders in bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s biedt inzicht in de betrokkenheid van natuurlijke personen bij rechtspersonen. Deze informatie biedt een toegevoegde waarde bij de bestrijding van financieel-economische fraude, bijvoorbeeld faillissementsfraude of het misbruik van rechtspersonen. De beschikbaarheid van actuele informatie in een CAHR zal het onderzoek dat door de notaris wordt verricht kunnen vergemakkelijken waardoor de lasten voor het bedrijfsleven kunnen afnemen.

Voortgang

De minister streeft ernaar om eind 2013 met de minister van Economische Zaken een voorstel naar de Tweede Kamer te sturen voor de wijziging van de wetgeving (Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit), waarin nadere regels zullen worden gesteld voor het CAHR. Het wordt wenselijk geacht om in wetgeving nader vast te leggen wie, welke informatie op welke wijze verstrekt en wie inzage krijgt in het register.

Overigens vindt de KNB – na een vergelijking tussen de impactanalyses van de KvK en de KNB over de realisatie van het CAHR – nog steeds dat deze niet te vergelijken zouden zijn. De KNB heeft de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie daarom op 30 september jl. gevraagd hierover opnieuw in gesprek te gaan met de minister.

We zullen u informeren zodra de definitieve wetswijzigingen bekend zijn en over de mogelijke consequenties die dat voor u kan hebben.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met mr. drs. Myrthe Leijenaar, sectie Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht, T: 073 61 61 100, E: m.leijenaar@holla.nl