Herziening corporatiebestel

Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan een stelselwijziging van de corporatiesector. De bedoeling van het voorstel is het interne en externe toezicht op woningcorporaties te verbeteren. Wij geven u graag een samenvatting van de wijzigingen. Lees verder >>

Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan een stelselwijziging van de corporatiesector. In het wetsvoorstel “Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting” worden het toezicht op en de vrijheden van de corporatiesector geregeld. De bedoeling van het voorstel is het interne en externe toezicht op woningcorporaties te verbeteren. Een korte samenvatting:

Versterking van het interne en externe toezicht op corporaties.
De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht wordt versterkt door de eis dat een toezichthouder geen bestuurder bij de corporatie mag zijn geweest. Bovendien moet de Raad van Toezicht zwaarwegende besluiten van het corporatiebestuur altijd vooraf goedkeuren. Het externe toezicht op woningcorporaties wordt volledig ondergebracht bij het Rijk. Naast het toezicht dat het Rijk al houdt op de volkshuisvestelijke prestaties zal het ook het financieel toezicht op zich nemen. Het huidige Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting wordt omgevormd tot de Nederlandse Autoriteit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Deze autoriteit zal ook de naleving van de staatssteunregels controleren en krijgt zelfstandige bevoegdheden, waaronder de mogelijkheid een aanwijzing te geven.

Scheiding staatssteun- en niet-staatssteunactiviteiten.
Een tweede belangrijk element in het wetsvoorstel betreft een uitwerking van het besluit van de Europese Commissie over staatssteun aan woningcorporaties. Aan woningcorporaties wordt de verplichting opgelegd om een boekhoudkundige scheiding te maken tussen activiteiten die met staatssteun mogen worden uitgevoerd en overige activiteiten, waarbij staatssteun niet is toegestaan.

Corporaties kunnen kiezen voor een juridische dan wel een administratieve splitsing.In het eerste geval worden de activiteiten die niet met staatssteun worden uitgevoerd (activiteiten die niet gelden als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (niet-DAEB)) in een aparte rechtspersoon ondergebracht zodat eventuele risico’s niet op de corporatie drukken. Bij een administratieve scheiding is dat wel het geval. Corporaties die voor een administratieve splitsing kiezen, krijgen met zwaarder toezicht te maken. Bovendien zijn er dan minder niet-DAEB activiteiten toegestaan en voor zover deze wel zijn toegestaan moeten deze ten dienste staan van de kerntaak.

Rol Gemeente.
Ook zal de rol van de gemeente ten opzichte van corporaties worden versterkt. Zij zullen op basis van hun woonvisie prestatieafspraken met corporaties kunnen maken. Lukt het niet hierover gezamenlijk afspraken te maken dan kan de minister hierover een beslissing nemen.
Verder hebben corporaties die hun werkgebied willen uitbreiden voortaan een verklaring van “geen bezwaar” nodig van de betrokken gemeenten.

Minister Blok heeft de plannen voor de vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel op 11 februari 2014 ter consultatie voorgelegd aan onder andere de brancheverenigingen van woningcorporaties, vastgoedbeleggers, toezichthouders en de Woonbond. Na deze consultatieronde zal de minister de plannen definitief vaststellen en middels een novelle bij de eerder ingediende Herzieningswet ter verdere behandeling aan de Eerste Kamer voorleggen.Het laatste woord over de plannen tot wijziging van het corporatiestelsel is dus nog niet gezegd. Wij zullen het met aandacht blijven volgen en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Annelies Overmars, 073 61 61 100.