Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis

Update Besluit noodmaatregelen coronacrisis – coronavoorziening nu mogelijk

In navolging van de eerdere aankondiging is op 6 mei jl. een actualisatie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis uitgevaardigd. Hierin zijn de voorwaarden voor toepassing van eerder aangekondigde maatregelen nader uitgewerkt.

In deze Tax Update bespreken wij de goedkeuringen en voorwaarden betreffende de volgende maatregelen:

 • Fiscale coronareserve;
 • Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling;
 • Gebruikelijk loon 2020 aanmerkelijkbelanghouders;
 • Versoepeling urencriterium ondernemers.
 1. Fiscale coronareserve

Met de uitbraak van het Coronavirus is het zeer wel te verwachten dat veel ondernemers met aanzienlijke kosten te maken krijgen die ze reeds willen betrekken in het resultaat van 2019. Het in aanmerking nemen van deze kosten in 2019 heeft tot gevolg dat er minder vennootschapsbelasting verschuldigd is in 2019. Sommige ondernemers hebben reeds vennootschapsbelasting voldaan op basis van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019. Het voordeel van het vormen van een fiscale reserve in 2019 is dat reeds betaalde vennootschapsbelasting kan worden teruggevorderd van de Belastingdienst.

In het geactualiseerde besluit van 6 mei jl. heeft de Staatssecretaris aangekondigd het vormen van een fiscale reserve in 2019 goed te keuren voor een verwacht verlies in 2020 onder de navolgende omstandigheden:

 • Er is sprake van een Corona gerelateerd verlies in 2020. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van omzetderving als gevolg van de door de overheid genomen Coronamaatregelen
 • Het verlies kan uiteraard niet groter zijn dan het totale verwachte verlies in 2020. De vorming van een reserve is dus niet toegestaan als over 2020 een positieve belastbare winst wordt verwacht
 • De reserve kan maximaal de omvang hebben van de winst over het boekjaar 2019
 • Indien en voorzover de reserve niet is gebruikt in 2019 valt deze vrij in 2020
 • De Coronareserve wordt opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 onder de overige fiscale reserves.

De reeds betaalde vennootschapsbelasting 2019 kan middels een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 of middels het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2019 worden terugontvangen. Dit komt de liquiditeitspositie van veel ondernemers ten goede.

 1. Werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden, voor zover dit gebruikelijk is. Per 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van het restant van die loonsom.

De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van – kort gezegd – de fiscale loonsom per werkgever wordt eenmalig en tijdelijk verhoogd naar 3% voor het jaar 2020, met een maximum van EUR 12.000. Dat biedt mogelijkheden aan werkgevers die daar de financiële ruimte voor hebben om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook steun geven aan sectoren die getroffen zijn door de crisis.

 1. Gebruikelijk loon

Zogenoemde aanmerkelijk belang (“AB”)-werknemers, zoals een directeur-grootaandeelhouder van een BV, genieten een gebruikelijk loon. De hoogte van het gebruikelijk loon is afhankelijk van de relevante feiten en omstandigheden, zoals de beloning bij vergelijkbare dienstbetrekkingen. De coronacrisis leidt tot knelpunten bij de vaststelling van gebruikelijk loon. Hierdoor wordt tijdelijk goedgekeurd dat bij omzetdalingen het gebruikelijk loon in 2020 evenredig lager mag zijn. Hiermee is een verlaging van het gebruikelijk loon in veel gevallen eenvoudig vast te stellen zonder overleg met de inspecteur.

Tijdelijke goedkeuring

Het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald volgens de navolgende berekening. Het gaat hierbij om de omzet exclusief de omzetbelasting.

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Voorbeeld

Een DGA had in 2019 een gebruikelijk loon van EUR 80.000. De eerste vier maanden van 2019 zette hij EUR 100.000 om. In de eerste vier maanden van 2020 heeft hij omwille van de coronacrisis een omzet behaald van EUR 50.000. Het gebruikelijk loon over 2020 kan vervolgens als volgt worden berekend: EUR 80.000 x (EUR 100.000 / EUR 50.000). De DGA mag dus in 2020 een gebruikelijk loon aanhouden van EUR 40.000

Voorwaarden

Ten aanzien van deze goedkeuring gelden de volgende drie voorwaarden.

 • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de AB-werknemer gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
 • Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Betrokkenen kunnen deze goedkeuring zonder overleg met de inspecteur toepassen. Desgewenst kunnen betrokkenen in andere gevallen overleggen met de bevoegde inspecteur over de toepassing van de gebruikelijkloonregeling in hun situatie.

 1. Urencriterium 

Ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Op sommige van deze ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt als aan het zogenoemde urencriterium wordt voldaan. Aan dit urencriterium wordt voldaan wanneer de ondernemer ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor zijn onderneming. Het is denkbaar dat ondernemers door de coronacrisis minder of geen werkzaamheden voor hun onderneming(en) kunnen verrichten. Hierdoor kan het voor ondernemers lastig zijn om aannemelijk te maken dat aan het urencriterium is voldaan. Het feit dat ondernemers puur als gevolg van de coronacrisis bepaalde ondernemersfaciliteiten verliezen, wordt onwenselijk en onrechtvaardig gevonden.

Bij de beoordeling van de aannemelijkheid van het aantal in een kalenderjaar aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen bestede uren in het kader van het urencriterium, worden ondernemers daarom, in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, geacht ten minste 24 uren per week aan de onderneming(en) te hebben besteed. Ook dus als dit feitelijk niet het geval was.

Ondernemers die seizoengebonden werkzaamheden verrichten en die normaliter in de periode van 1 maart tot en met 31 mei een piek hebben in het aantal uren dat ze besteden aan de onderneming, worden geacht een gelijk aantal uren te hebben besteed in dezelfde periode in 2020 als het aantal uren dat is besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019. De ondernemer kan in dat geval met behulp van de administratie van vorig jaar bepalen hoeveel uren hij aan de onderneming heeft besteed in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019.

Mocht u ons advies wensen ten aanzien van deze maatregelen, neem dan gerust contact op met Boris (06 52505900), Tom (06 24896213), Demi (06 45452616) of Lennart (06 40050022). Wij helpen u graag verder!