Elektronisch inschrijven

Private inkoopprocedure zorgverzekeraar via digitaal platform

De Rechtbank Gelderland heeft op 30 juni 2017 een uitspraak gedaan in een geschil tussen een zorgverzekeraar en een gegadigde in een private aanbestedingsprocedure met betrekking tot oogdruppels. In dit geschil speelden twee kwesties. Ik richt mij uitsluitend op de eerste kwestie. Dit betrof de stelling van de gegadigde niet te kunnen inloggen en daardoor niet kon deelnemen aan de aanbestedingsprocedure. Hierdoor zou sprake zijn van onrechtmatig handelen van de zorgverzekeraar. De rechtbank stelt vast, dat de gegadigde op 15 mei 2017 per e-mail was uitgenodigd om deel te nemen aan de private aanbestedingsprocedure. Daartoe was aan de gegadigde een link toegezonden. Bij e-mail van 17 mei 2017 werd een herinnering gestuurd aangezien de zorgverzekeraar vaststelde dat de gegadigde nog niet had ingelogd op het digitale platform. De rechtbank oordeelde dat het aan de gegadigde zelf te wijten was dat er niet tijdig was ingelogd en ingeschreven. De gegadigde had eerst op 9 juni 2017 de zorgverzekeraar bericht dat zij wilde inschrijven maar niet kon inloggen. De rechtbank overwoog dat indien het juist zou zijn dat er sprake zou zijn geweest van inlogproblemen, het op de weg van de gegadigde had gelegen contact op te nemen met de helpdesk van het digitale platform om de problemen op te lossen. Ook de klacht van de gegadigde dat nu er sprake zou zijn geweest van twee inschrijvers er schriftelijk had kunnen worden ingeschreven trof evenmin doel, aangezien het ook op 1 juli 2017 gebruikelijk was, digitaal in te schrijven. De rechtbank overweegt in dit kader dat het met ingang van 1 juli 2017 verplicht is elektronisch aan te besteden voor Europese aanbestedingen. Dit geldt dus ook voor private aanbestedingen.

De belangrijke les die uit deze uitspraak is te leren is de volgende. Ook in private aanbestedingen kan een elektronische aanbesteding zijn voorgeschreven. Dit betekent dat er dan ook uitsluitend elektronisch kan worden ingeschreven. Mochten zich daarbij problemen voordoen, dan dient de inschrijver proactief te handelen en contact op te nemen met de helpdesk en alles te ondernemen om het probleem op te lossen. Indien de gegadigde de proactieve houding niet kan aan tonen kan hij na termijnoverschrijding niet meer inschrijven.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?