Duidelijkheid in incassoland: de Hoge Raad geeft uitsluitsel over de ‘veertiendagenbrief’

biljet

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 25 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2704) een aantal vragen beantwoord ten aanzien van buitengerechtelijke incassokosten. Het betreft een onderwerp dat de gemoederen in incassoland al langere tijd bezighoudt: de zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ die de schuldeiser aan de schuldenaar dient te versturen alvorens zij aanspraak kan maken op buitengerechtelijke incassokosten. Eerder heeft de Hoge Raad al bepaald dat het versturen van deze veertiendagenbrief volstaat om aanspraak te maken op de buitengerechtelijke incassokosten: verdere aanmaningshandelingen zijn niet vereist. Er bestond echter nog onduidelijkheid over de vraag wanneer deze veertiendagentermijn aanvangt en wat de gevolgen zijn indien deze termijn op een onjuiste wijze in de aanmaningsbrief wordt vermeld.

Aanvang van de veertiendagentermijn

Volgens artikel 6:96 lid 6 BW vangt de termijn van veertien dagen ‘de dag na aanmaning’ aan.  Onduidelijk was echter wat onder ‘de dag na aanmaning’ diende te worden verstaan: betekent dit veertien dagen na dagtekening, verzending of ontvangst van de aanmaningsbrief?

De Hoge Raad schept thans duidelijkheid: de aanmaning betreft een verklaring zoals bedoeld in artikel 3:37 lid 3 BW, waardoor zij pas werking heeft indien zij de schuldenaar heeft bereikt. De veertiendagentermijn vangt derhalve pas de dag nadat de aanmaning door de schuldenaar is ontvangen aan. De schuldenaar dient namelijk de volle veertien dagen de gelegenheid te krijgen om het verschuldigde bedrag te betalen zonder dat incassokosten worden verschuldigd.

Gevolgen van onjuiste vermelding van de termijn

Indien de betalingstermijn van veertien dagen wel wordt vermeld, maar dit vervolgens op een onjuiste wijze in de aanmaningsbrief wordt toegepast, is de schuldenaar bij het uitblijven van tijdige betaling géén buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. In dat geval zal een nieuwe aanmaning aan de schuldenaar moeten worden verstuurd waarin de veertiendagentermijn alsnog op een juiste wijze wordt vermeld. Een onjuiste vermelding kan niet gerepareerd worden door bijvoorbeeld een extra betalingstermijn van een week te geven.

Kort en goed:

  • Zinsneden als ‘binnen veertien dagen na heden’ of ‘binnen veertien dagen na verzending van deze brief’ voldoen niet aan de wettelijke vereisten. Het moet duidelijk zijn dat de schuldenaar de volle wettelijke termijn van veertien dagen tot zijn beschikking heeft om de hoofdsom te voldoen;
  • Aanbevolen wordt: ‘binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’ (een langere termijn is ook toegestaan);
  • Let op: indien de aanmaning niet aan de wettelijke vereisten voldoet, is de schuldenaar géén buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Er zal dan een geheel nieuwe aanmaning moeten worden verstuurd, reparatie is in dat geval niet mogelijk!