Divorce challenge

Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA), bekend van het initiatiefwetsvoorstel tot herziening van partneralimentatie, heeft eind 2015 via een motie de regering verzocht om een divorce challenge uit te schrijven. Die motie is aangenomen.

Recourt stelde in zijn motie dat het aantal echtscheidingen toeneemt en dat zo veel als mogelijk voorkomen moet worden dat echtscheidingen nadelige gevolgen voor kinderen hebben, een onnodig beslag leggen op de rechtspraak of andere ongewenste maatschappelijke gevolgen hebben. naar de mening van Recourt zijn de inrichting van de bestaande juridische procedures rondom echtscheiding en de financiering daarvan te weinig gericht op het voorkomen van escalatie van echtscheidingsconflicten. Recourt verwacht dat vernieuwende vormen van rechtspraak of geschilbeslechting ervoor kunnen zorgen dat echtscheidingen op een meer harmonieuze en kosteneffectieve manier worden afgerond. Burgers en organisaties die door de overheid daartoe uitgedaagd worden, kunnen oplossingen hebben voor problemen die door bestaande partijen en procedures niet goed opgelost worden. Hij heeft daarom de regering verzocht een divorce challenge uit te schrijven, waarmee maatschappelijke partijen de gelegenheid krijgen oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren die leiden tot een reductie van het aandeel echtscheidingen op tegenspraak met ten minste 50%.