Berispingen en boetes zorgverleners

Berispingen en boetes zorgverleners

Openbaarmaking berispingen en geldboetes uit wetsvoorstel wijziging Wet BIG

Het is voor veel zorgverleners en juristen een punt van discussie: moeten de aan zorgverleners opgelegde berispingen en geldboetes wel in het door iedereen te raadplegen BIG-register worden vermeld? Een enkele berisping maakt een zorgverlener immers nog niet tot een slechte zorgverlener, terwijl de impact van openbaarmaking erg groot is. Het is dan ook groot nieuws dat met het voorstel tot wijziging van de Wet BIG de eis van verplichte aantekening komt te vervallen.

Op 24 april jl. heeft de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet. Het wetsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

Aangenomen is bovendien het amendement van Kamerleden Van den Berg en Ellemeet. Met dit amendement beoogden de indieners de verplichte aantekening van berispingen en geldboetes in het register en de openbare kennisgeving daarvan uit de wet te halen.

In plaats daarvan zal het bij deze maatregelen bij normschendingen die niet tot een bevoegdheidsbeperkende maatregel leiden voortaan – bij aanname van de wet – aan het tuchtcollege zijn om te bepalen of de opgelegde maatregel in het register wordt opgenomen en openbaar gemaakt wordt.

Dit artikel is geschreven door Rolinka Wijne, medewerker Wetenschappelijk Bureau.