Ethische dilemma’s

Franchise

Ethische dilemma’s bij distributievormen: deel 1 Franchise

Om producten en diensten, nationaal en internationaal, te kunnen vermarkten, kan ervoor worden gekozen om dit in eigen beheer te doen, zelf internationale vestigingen op te richten, maar ook kan gebruik gemaakt worden van de diensten van derden, zoals agenten, licentienemers, distributeurs en franchisenemers. Tijdens het congres Business Ethics & Legal op 21 juni 2018 zullen wij franchise en distributie centraal stellen in onze presentatie. In dit artikel kaarten wij de etische dilemma’s bij franchiseovereenkomsten aan. In het volgende artikel zullen we ingaan op ethische dilemma’s bij distributie.

Nationaal

In Nederland is (nog) geen speciale regeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek die de franchiseovereenkomst regelt. Dit is overgelaten aan de (vooral lagere) rechtspraak. Hieruit vallen zorgplichten voor de franchisegever te destilleren. In Nederland bestaat een Nederlandse franchisecode, zijnde een gedragscode, die in de jurisprudentie vaak wordt toegepast, waarin uitgangspunten zijn opgenomen over de verhouding tussen de franchisegever en de franchisenemer en waaruit kan worden opgemaakt hoe een goed franchisenemer dient te handelen en hoe een franchisegever zich dient te gedragen. Aan de ene kant is en blijft een franchisenemer een onafhankelijk ondernemer, die zelfstandig risico’s loopt en derhalve niet gelijk kan worden gesteld met een werknemer of een agent. Aan de andere kant dient een franchisenemer zich te houden aan de opgelegde regels van het franchiseconcept en dient de franchisenemer zich zodoende te voegen naar een keurslijf. Een franchisenemer is derhalve een ondernemer, maar mag ook weer niet te eigenwijs zijn. Er dient te allen tijde gelaveerd te worden als zelfstandig ondernemer met contractsvrijheid die zich dient te voegen naar het franchiseconcept. Daarin kunnen spanningen optreden. De Nederlandse wetgever tracht te komen tot wettelijke verankering van de Nederlandse franchisecode, waarbij een veelgehoord commentaar is vanuit de franchisegeverhoek, dat de code teveel bescherming biedt aan de franchisenemers en inbreuk maakt op de contractvrijheid en dat voor zelfregulering geen ruimte meer is. Tijdens het congres Business Ethics & Legal op 21 juni 2018 zullen wij aandacht besteden aan de actualiteit, waarbij zowel wordt ingegaan op de rechtspraak als op de Nederlandse franchisecode. Meer ethische kwesties kunnen zich voordoen, bij het selecteren van samenwerkingspartners, informatievoorziening (waar dient de franchisegever de franchisenemer over voor te lichten en waar dient de franchisenemer zelf kritisch te zijn, wat is de status van verstrekte prognoses?), bij de vraag welke verplichtingen kunnen worden opgelegd en of deze haalbaar zijn en hoe ver de verplichting van de franchisegever gaat om de franchisenemer met raad en daad terzijde te staan.

Internationaal

Er is geen overkoepelend Europees franchiserecht. In diverse Europese landen zijn specifieke wettelijke bepalingen op het gebied van franchiseovereenkomsten, zoals in Frankrijk, België, Italië, Zweden, Spanje. Die nationale wetgeving beoogt vooral dat verplichtingen door een franchisenemer worden aangegaan met wetenschap en kennis van zaken. Met name op het gebied van de totstandkoming van de franchiseovereenkomst worden in de wetten verplichtingen opgelegd, zowel aan de franchisegever als aan de franchisenemer. Kort zullen ook deze aspecten worden aangestipt in de presentatie en wordt ingegaan op de verschillen met het Nederlandse systeem.

Tijdens de presentatie zullen de nodige voorbeelden en dilemma’s aan de hand van de rechtspraak en toepasselijke wet- en regelgeving de revue passeren. Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen bij onze presentatie en de voorbeelden en dilemma’s met u te delen en nader met u van gedachten te wisselen.

In het volgende artikel zullen wij ingaan op ethische dilemma’s bij distributie, waarbij bijvoorbeeld aan de orde zullen worden gesteld de vraag of je als principaal bezwaar mag maken tegen het vermarkten van producten door de distributeur op online platforms (prijsvechters), prijsbinding, verhouding online/offline verkoop, waarbij de regels van  Europees distributierecht eveneens aan de orde zullen worden gesteld.

Ferry Weelen en Merel Franke

Meer weten? Kom dan naar ons congres Business Ethics & Legal. Meld u zich hier gratis aan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?