Nieuws

Update rechtspraak gezondheidsrecht april 2023

Gepubliceerd op 2 mei 2023

I Stock 1219136359

Deze update omvat een selectie van uitspraken op het gebied van het gezondheidsrecht die in de maand april op www.rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. Elke uitspraak is voorzien van een inhoudsindicatie en een link naar de volledige uitspraak.

Rechtbank Rotterdam 14 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2598

Gemengde overeenkomst zorg en huur, overlast, ontruiming, kort geding.

Rechtbank Rotterdam 24 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3243

Huurzorgovereenkomst. Huurder heeft in strijd met de woonbegeleidingsovereenkomst gehandeld. Daardoor ook tekortgeschoten in de huurovereenkomst. Ontbinding en ontruiming toegewezen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 april 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:3325
Ontruiming in kort geding. Gecombineerde huur/zorgovereenkomst.
Rechtbank Overijssel 28 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1183

Gedaagde huurt een woning van Woonbedrijf ieder1. Dit geschil gaat in de kern over de vraag of gedaagde die woning moet verlaten en ontruimen. Primair is aan de orde of gedaagde gebonden is aan zijn schriftelijke huuropzegging van 12 januari 2023. Subsidiair speelt de vraag of gedaagde zodanige overlast bij omwonenden veroorzaakt, dat beëindiging van de huurovereenkomst hierdoor gerechtvaardigd is.

De kantonrechter is voorshands van oordeel dat gedaagde niet aan de huuropzegging gehouden kan worden. Verder is de kantonrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat gedaagde ernstige en structurele overlast veroorzaakt. De vordering van Woonbedrijf ieder1 zal op die grond worden toegewezen. Gedaagde moet zijn woning verlaten en ontruimen. Ook moet hij de proceskosten betalen.

Rechtbank Limburg 5 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2299

Deskundigenbericht in gezamenlijke opdracht van partijen. Door een partij aangevoerde zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen het deskundigenbericht kunnen ertoe leiden dat de rechtbank (de conclusie van) het expertiserapport bij de beoordeling buiten beschouwing zal laten. De rechtbank acht het deskundigenrapport onvoldoende consistent en deugdelijk gemotiveerd en zal het niet meenemen bij de beoordeling van de gestelde aansprakelijkheid. Partijen mogen zich uitlaten over de naam van een door de rechtbank te benoemen deskundige.

Rechtbank Overijssel 20 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1301

Deze zaak betreft het handelen van anesthesioloog A op 9 januari 2017 bij de operatie van de heer B die die dag op de operatietafel is overleden. Partijen hebben samen een deskundige (anesthesioloog dr. E, de deskundige) ingeschakeld om voormeld handelen te beoordelen. De bevindingen van de deskundige geven geen grond voor het oordeel dat MST en/of de anesthesioloog tekort is geschoten in de behandeling van de heer B. De rechtbank is van oordeel dat er geen zwaarwegende argumenten of bezwaren bestaan die aanleiding zijn het rapport ter zijde te schuiven. De vorderingen van verzoekster zijn daarom niet toewijsbaar.

Rechtbank Rotterdam 13 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3050

Boete van € 10.000 opgelegd aan groothandel voor het afleveren van een euthanasie-diergeneesmiddel aan een particulier.

Gerechtshof Den Haag 28 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:474

Fraude met pgb's door woonzorginstelling? Schade budgethouders? Aansprakelijkheid bestuurders woonzorginstelling?

Hoge Raad 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:664

Gezondheidsrecht. Zorgverzekeringswet. Restitutiepolis. Vraag hoe zorgverzekeraars kunnen beoordelen of door zorgaanbieder in rekening gebrachte kosten hoger zijn dan in Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten. Art. 2.2 lid 2, aanhef onder b. Besluit zorgverzekering.

Rechtbank Gelderland 8 maart 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1176

Zorgverzekeringsrecht. Is de toepassing van het relatieve budgetplafond zoals opgenomen in de tussen de zorgaanbieder en VGZ gesloten zorgovereenkomsten als afrekenparameter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2634

Passantentarief voor afname PCR-tests door huisarts gedeclareerd bij zorgverzekeraar. Aangemerkt als valse declaraties. Verwerking persoonsgegevens huisarts in frauderegister.

Gerechtshof Den Haag 11 april 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:610

Wet langdurige zorg. Zijn zorgkantoren verplicht om zorgaanbieders die doelmatig werken een tarief aan te bieden waarmee de zorgaanbieders een reëel rendement kunnen realiseren?

Rechtbank Den Haag 6 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5500

Klacht dossierinhoud artikel 8:4 Wvggz. Klacht beslissing zorgverantwoordelijke 8:9 Wvggz verplichte zorg intramusculaire medicatie. Ontbreken vermelding van middel dat zou worden gebruikt geen wezenlijk vormgebrek.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2639

Beroep tegen beslissing klachtencommissie Wvggz. Klachtmogelijkheid tegen algemene beginselen 2:1 Wvggz? Opnieuw aanzeggen verplichte zorg bij opvolgende zorgmachtiging? Tevens beslissing over proportionaliteit, doelmatigheid en subsidiariteit zorg.

Rechtbank Gelderland 11 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2013

Fysiotherapeut veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk voor het plegen van ontuchtige handelingen met twee verschillende vrouwelijke patiënten. Beroepsverbod voor de duur van vijf jaren voor zover het betreft één-op-één behandelingen met vrouwen. Verklaringen van de aangeefsters zijn betrouwbaar, want gedetailleerd, consistent en authentiek. Steunbewijs in de vorm van Facebook Messenger berichten. Verklaringen van de ene aangeefster dienen als steunbewijs voor de aangifte van de andere vrouw. Op essentiële punten vertonen beide verklaringen belangrijke overeenkomsten en kenmerkende gelijkenissen, hetgeen duidt op een herkenbaar en gelijksoortig patroon in de handelingen van de fysiotherapeut.

Rechtbank Limburg 4 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:2329

Eiseres heeft een subsidie aangevraagd op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. De rechtbank is van oordeel dat toepassing van de hardheidsclausule aangewezen was geweest omdat strikte toepassing van artikel 5 van de Subsidieregeling in dit geval tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt.

Rechtbank Limburg 25 januari 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:503

Uitleg term 'winstdeel' in een beëindigingsovereenkomst vrijgevestigde medisch specialist. Haviltex.

Raad van State 5 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1360

Bij besluit van 1 juli 2020 heeft de minister de aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag afgewezen. [appellant] heeft op 21 april 2020 de minister verzocht om afgifte van een VOG voor de functie van ambulancechauffeur basiszorg. Een ambulancechauffeur basiszorg wordt ingezet bij gepland vervoer van patiënten die op dat moment geen acute medische zorg nodig hebben. [appellant] heeft op 21 april 2020 de minister verzocht om afgifte van een VOG voor de functie van ambulancechauffeur basiszorg. Een ambulancechauffeur basiszorg wordt ingezet bij gepland vervoer van patiënten die op dat moment geen acute medische zorg nodig hebben. Op het aanvraagformulier is het screeningsprofiel 'gezondheidszorg en welzijn van mens en dier' door de werkgever aangekruist. Uit dit screeningsprofiel volgt dat functionarissen in dit profiel zijn belast met de zorg voor personen en in een één-op-één relatie kunnen komen te verkeren met degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In deze relatie kan sprake zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Het risico bestaat dat misbruik wordt gemaakt van de (tijdelijke) afhankelijkheid waardoor het risico van onder andere zeden- en geweldsdelicten aanwezig is.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief