Nieuws

Update fiscale maatregelen corona

Gepubliceerd op 31 mrt. 2020

55 0 original
Graag voorzien wij u van een update inzake de fiscale maatregelen in het kader van de uitbraak van het coronavirus die voor uw onderneming van belang kunnen zijn. 1. De Melding Betalingsonmacht en bestuurdersaansprakelijkheid tijdens de coronacrisis Voor ondernemers die door teruglopende omzetten de verschuldigde loonheffingen en/of omzetbelasting niet, of slechts gedeeltelijk, kunnen voldoen is het in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid raadzaam om een Melding Betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Bestuurders van bv’s en nv’s dienen de betalingsonmacht tijdig, dat wil zeggen binnen twee weken nadat de belasting normaliter moet zijn betaald, en op de juiste manier te melden bij de Belastingdienst. Het formulier om de betalingsonmacht te melden is te vinden op de website van de Belastingdienst: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/ melding_betalingsonmacht_belastingen_en_premies_ov941z13fol.pdf Bestuurders kunnen in privé aansprakelijk worden gesteld wanneer de Melding Betalingsonmacht niet op tijd wordt ingediend. Wanneer de Melding Betalingsonmacht op een juiste en tijdige wijze wordt gedaan, kan alleen de bv of nv aansprakelijk worden gesteld en kunnen er vaak betalingsregelingen getroffen worden met de Belastingdienst. Voor de betalingen van de pensioenpremies moet de melding bij het pensioenfonds worden ingediend. 2. Bijzonder uitstel van betaling van belasting De bovenstaande Melding Betalingsonmacht staat los van het verzoek voor een uitstel van betaling van belastingen; dat moet middels een separaat verzoek. Bijzonder uitstel van betaling kan gevraagd worden voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het uitstel kan aangevraagd worden door middel van een brief aan de Belastingdienst, waarin wordt gevraagd om uitstel van betaling van belasting, met de uitleg hoe de uitbraak van corona heeft geleid tot betalingsproblemen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, worden  de invorderingsmaatregelen direct gestopt. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen ten aanzien van deze periode hoeft u niet te betalen. Let wel, vooralsnog moet u er rekening mee houden dat bij het aanvragen van uitstel van betaling rente in rekening wordt gebracht. Op 17 maart jl. heeft het Kabinet aangekondigd dat deze rente wordt verlaagd van 4% naar nagenoeg nihil. 3. Tegemoetkoming van € 4.000 In verband met de uitbraak van de coronacrisis kunnen bepaalde ondernemers gebruikmaken van een compensatieregeling. Op basis van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) kunnen direct getroffen ondernemers een directe, vaste tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die zijn getroffen door de maatregelen die zijn getroffen in de bestrijding van het coronavirus, namelijk de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. De tegemoetkoming is eenmalig en geldt per onderneming (en niet per vestiging). Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat de SBI-code van uw onderneming onder de reikwijdte van de regeling valt. SBI-code De SBI-code duidt de hoofdactiviteit van een onderneming aan en staat vermeld in het KvK Handelsregister. Ondernemingen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming zijn bijvoorbeeld:
 • eet- en drinkgelegenheden;
 • winkels;
 • bioscopen;
 • haar- en schoonheidsverzorging;
 • reisbemiddeling en reisorganisaties;
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen ;
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen;
 • evenementenlocaties en organisatoren;
 • casino’s.
Vereist is dat uw onderneming reeds op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van de KvK met een SBI-code waarop de regeling van toepassing is. De SBI-code kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Vanaf 30 maart 2020 kunnen ook ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, gebruikmaken van de tegemoetkoming. De volledige lijst wordt geüpdatet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Indien in de vastgestelde lijst een SBI-code ontbreekt of indien uw onderneming onder een verkeerde SBI-code staat geregistreerd, kan dit ter beoordeling worden gemeld bij de RVO. Overige voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, moet uw onderneming bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Uw onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KvK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen en uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Deze gegevens zijn geregistreerd in het KvK Handelsregister.
 • Vestigingsadres dient in beginsel een ander adres te zijn dan het woonadres:
  • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
  • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 zijn hiervan uitgezonderd. Deze ondernemers dienen te verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank en uw onderneming is niet failliet.
 • Bij de aanvraag geeft u een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000 en in deze periode ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Deze vaste lasten moeten te verwachten zijn na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat uw onderneming over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Uw onderneming komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming indien het gehele bedrag van € 200.000 al is uitgeput.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.
Beoordeling en controle Bij de beoordeling wordt bekeken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bovendien worden aanvragen achteraf gecontroleerd. Indien de tegemoetkoming onterecht is uitbetaald, kan het bedrag tot vijf jaar na uitbetaling worden teruggevorderd. 4. Verliesverrekening  Als gevolg van teruglopende omzetten kan het zijn dat u in 2020 een aanzienlijk fiscaal verlies verwacht. U kunt dit verlies gebruiken voor een voorlopige verliesverrekening met het resultaat uit 2019. In dat geval kan 80% van het verlies van 2020 worden verrekend met het resultaat over 2019. Helaas kan dit verzoek pas worden ingediend nadat de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2020 is ingediend. Na de verliesverrekening kan de eventueel verschuldigde belasting over 2019 worden terugbetaald door de Belastingdienst. Om de voorlopige verliesverrekening op een nog kortere termijn beschikbaar te maken, kan het worden overwogen om het huidige boekjaar te verkorten, bijvoorbeeld een kort boekjaar tot 1 juni van dit jaar. U kunt dan eerder een aangifte vennootschapsbelasting indienen en eerder een voorlopige verliesbeschikking aanvragen bij de Belastingdienst. 5. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bestaat uit een aantal maatregelen. Inkomensondersteuning De inkomensondersteuning houdt in dat het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Voor alleenstaanden betekent dit dat het inkomen wordt aangevuld tot € 1.050 netto. Voor gehuwden en samenwonenden geldt dat het inkomen wordt aangevuld tot € 1.500 netto, ook indien beide partners zelfstandig ondernemer zijn. Zelfstandigen met een inkomen dat hoger is dan de bijstandsnorm, komen niet in aanmerking voor een aanvulling. Deze inkomensondersteuning betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Deze inkomensondersteuning geldt voor maximaal drie maanden en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020 en werkt terug tot 1 maart 2020. Bedrijfskrediet Bovendien kunnen zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. De rente op de lening bedraagt 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Voorwaarden inkomensondersteuning/bedrijfskrediet Om in aanmerking te komen dient een zelfstandig ondernemer aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • De aanvrager oefent een bedrijf of zelfstandig beroep uit (bijvoorbeeld als zzp’er), dient in Nederland gevestigd te zijn en hoofdzakelijk in Nederland te werken;
 • De aanvrager voldoet aan het urencriterium zoals dat geldt voor de zelfstandigenaftrek. Dit betekent dat de aanvrager in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 24 uur per week) als zelfstandige werkzaam is geweest. Indien de aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige werkt, dan geldt het urencriterium naar verhouding van het aantal maanden dat is gewerkt.
 • De aanvrager dient te zijn ingeschreven bij de KvK vóór 17 maart 2020 18.45 uur.
 • Voor inkomensondersteuning dient de aanvrager te verklaren dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen in de maanden maart tot en met mei minder zal zijn dan het sociaal minimum.
Aanvraag Een aanvraag voor de Tozo dient te worden ingediend bij de gemeente waar de aanvrager woont. Indien achteraf blijkt dat de inkomensverwachting niet juist was, dient dit te worden doorgegeven aan de gemeente. De aanvraag dient indien mogelijk digitaal gedaan te worden. Beoordeling en controle De aanvraag kan binnen vier weken worden afgerond. Er wordt bij de beoordeling van de aanvraag geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de toekenning tegemoetkoming. Op deze manier is de regeling eenvoudig en snel uitvoerbaar. Er wordt verzocht alleen gebruik te maken van de regeling indien dat echt nodig is. Aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. De advocaten van Holla helpen u graag met al uw vragen omtrent de gevolgen van de uitbraak van Covid-19. Wij kunnen u uiteraard ook assisteren bij het aanvragen van de diverse regelingen ter verbetering van uw liquiditeitspositie.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief