Nieuws

Rentederivaten

Gepubliceerd op 17 jun. 2019

Spaarpot
Rentederivaten: eind goed, al goed? In het verleden hebben diverse banken rentederivatenproducten aangeboden aan klanten, zowel particulieren als midden- en kleinbedrijf. Die producten waren dermate complex dat voor veel van deze klanten niet inzichtelijk was dat zij daarmee zeer aanzienlijke risico's liepen. Die risico's hebben zich gemanifesteerd, als gevolg waarvan die klanten plots (soms grote) bedragen aan de bank moesten betalen. Dat leidde er in enkele gevallen toe dat de klant failliet ging of in de schuldsanering belandde. In opdracht van de Minister van Financiën en in samenspraak met de Autoriteit Financiële Markten heeft vervolgens een onafhankelijke commissie van deskundigen (de "Derivatencommissie") het zogenaamde Uniform Herstel Kader (UHK) opgesteld. Daarin wordt als uitgangspunt geformuleerd dat het bij het beoordelen van de rentederivatenproblematiek lastig is na te gaan of sprake was van ontoereikende informatievoorziening door de bank aan een klant ten aanzien van de verkochte rentederivatenproducten. En in het verlengde daarvan ook of en zo ja, hoeveel schade een klant heeft geleden door schending van de zorgplicht dienaangaande door de bank. Het UHK biedt de bank daarom een rekenmodel aan de hand waarvan de bank een compensatievoorstel doet aan haar klant ter voorkoming van het voeren van een ingewikkelde gerechtelijke procedure over die kwestie. Bijna alle banken hebben zich gecommitteerd aan het UHK en doen hun klanten die onder het toepassingsbereik daarvan vallen een aanbod tot compensatie. Voorwaarde is wel dat de klant de bank kwijting verleent voor de schadevergoedingsvordering die de klant (eventueel) heeft in verband met van de bank afgenomen rentederivatenproducten. De bank stelt meestal óók dat zij een eventuele uitkering uit hoofde van het UHK-aanbod mag verrekenen met een eventueel debetsaldo van de klant. Als er inderdaad sprake is van een faillissement of schuldsanering van de klant, is het maar zeer de vraag of dat juist is. Daarover worden inmiddels diverse procedures gevoerd. Bevindt u zich in de situatie dat u failliet verklaard bent of bevindt u zich in de schuldsanering en krijgt u een UHK-aanbod, dan is het raadzaam dat aanbod en de voorwaarden ervan te laten checken door een advocaat. Mijn collega Lisanne Drenth en ik zullen u graag van advies dienen. Willemijn Fick-Nolet

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief