Nieuws

Regeerakkoord

Gepubliceerd op 10 okt. 2017

Economics
Fiscale hoofdpunten regeerakkoord Eerder vandaag is het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Hieronder volgt een kort overzicht van de fiscale hoofdpunten uit het regeerakkoord. Verlaging Vpb-tarieven De tarieven van de vennootschapsbelasting worden verlaagd. In 2019 gaan de tarieven (20%, respectievelijk 25%) met 1%-punt omlaag, in 2020 met nog eens 1,5%-punt en in 2021 daarbovenop nog eens 1,5%-punt. Daarmee komen de tarieven in 2021 op 16 en 21% uit. Terugdraaien verlenging tariefopstapje Belastingplan 2017 De stapsgewijze verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000 naar € 350.000 (vanaf 2018, vastgelegd in Belastingplan 2017) wordt teruggedraaid waardoor de schijfgrens ook na 2017 € 200.000 bedraagt. Generieke rente-aftrekbeperking Rente wordt niet langer aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden)rente meer bedraagt dan maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Gekozen is voor een drempel van € 1 miljoen rente. Enkele bestaande specifieke renteaftrekbeperkingen worden afgeschaft (met uitzondering van de specifieke renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage). Versoberen verliesverrekening Momenteel is een verlies in de vennootschapsbelasting verrekenbaar met de winst van het voorafgaande jaar (carry back) of de negen jaren daarna (carry forward). De carry forward wordt beperkt tot zes jaar. Effectieve tarief innovatiebox Het innovatiebox regime wordt zodanig aangepast dat het effectieve vennootschapsbelastingtarief stijgt van 5% naar 7%. Invoering van bronheffing op rente en royalty’s naar laagbelaste jurisdicties Om het budgettaire gat dat ontstaat door afschaffing van de dividendbelasting te ondervangen worden er bronheffingen ingevoerd op uitgaande rente en royalty’s naar laagbelaste jurisdicties Verhoging box 2 tarief Het box 2 tarief wordt verhoogd naar 27,3% in 2020 en 28,5% vanaf 2021 (is nu 25%). Afschaffing dividendbelasting De dividendbelasting wordt afgeschaft. Er komt een bronheffing op dividenden in misbruiksituaties en naar laagbelaste jurisdicties. Tweeschijvenstelsel Er komt een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Looptijd 30%-regeling verkort De looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar. Werken met ZZP’ers ZZP’ers met een uurtarief van 15-18 euro en met een opdracht langer dan drie maanden of een opdracht die het uitvoeren van reguliere bedrijfsactiviteiten met zich meebrengt, worden altijd geacht in dienstbetrekking te werken. ZZP’ers met een uurtarief van 75 euro of meer, met een opdracht korter dan één jaar of een opdracht die niet het uitvoeren van reguliere bedrijfsactiviteiten betreft, kunnen ervoor opteren om niet in dienstbetrekking te werken. Voor de overige situatie komt er een opdrachtgeversverklaring. Dit houdt in dat opdrachtgevers via een webmodule kunnen beoordelen of er wel of niet van een dienstbetrekking sprake is. Verhoging heffingsvrije vermogen box 3 Voor de heffing in box 3 zal  aansluiting worden gezocht bij het werkelijk rendement van spaartegoeden en het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren). De eerstvolgende stap is nu een Kamerdebat over het eindverslag van informateur Zalm. In dit debat, naar verwachting op donderdagochtend 12 oktober, wijst de Kamer een formateur aan. Die gaat vervolgens aan de slag met het formeren van een kabinetsploeg, een proces dat enkele weken kan duren. Na het aantreden van het nieuwe kabinet volgt in de Tweede Kamer het debat over de regeringsverklaring.  Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere belangrijke ontwikkelingen. Mocht u in de tussentijd vragen hebt, neemt u dan gerust contact met op met Boris Emmerig of Tom Zondag.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief