Nieuws

Gokken maakt meer kapot dan je lief is

Gepubliceerd op 21 mrt. 2024

Pexels zak chapman 3894215 1
De overheid probeert op verschillende manieren gokken aan banden te leggen. Zo kan men zichzelf  vrijwillig registreren in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks-register). Door deze inschrijving dient aan de geregistreerde voor een bepaalde periode de toegang te worden ontzegd tot casino’s en speelhallen. Op de uitbaters van casino’s en speelhallen rust zodoende een bijzondere zorgplicht om de identiteit van hun bezoekers te verifiëren. Maar wat nu als dit niet goed gebeurt en een Cruks-geregistreerde bezoeker toch toegelaten wordt? In een recent gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland lag de vraag voor of een casino onrechtmatig heeft gehandeld door een persoon, die zich bij binnenkomst legitimeerde met een niet aan hem toebehorend rijbewijs, toegang te verlenen tot de speelhal alhoewel deze persoon geregistreerd stond in het Cruks-register. Deze persoon klaagde vervolgens zelf het casino aan omdat hij vond dat hem de toegang ontzegd had moeten worden en het bedrag dat hij vervolgens vergokt had dus kwijtgescholden diende te worden.

Onterecht toegang verschaft

Eiser in onderhavige kwestie heeft zichzelf op 12 juni 2022 ingeschreven in het Cruks-register voor de periode van een jaar. Op 8 oktober 2022 is eiser naar een speelhal gegaan waar hij aan de medewerker van de speelhal een niet aan hem toebehorend rijbewijs toonde. Ondanks zijn inschrijving in het Cruks-register, is eiser erin geslaagd om de speelhal te betreden. Uiteindelijk heeft de speelhal op 6 november 2022 eiser de toegang ontzegd. In deze periode heeft eiser – naar eigen zeggen – een bedrag van € 24.040,- vergokt. In verband met bewijsproblemen heeft eiser zijn vordering gematigd tot € 14.945,-. Eiser acht de speelhal aansprakelijk aangezien de speelhal onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar zijn identiteit. De speelhal betwist aansprakelijk te zijn en stelt dat zij voldoende onderzoek heeft gedaan naar de identiteit van eiser.

Zorgplicht

Volgens de Wet op de Kansspelen dient de uitbater van een casino of speelhal personen die ingeschreven staan in het Cruks-register de toegang te ontzeggen. Er rust derhalve een zorgplicht op een dergelijke uitbater om de identiteit van haar bezoekers te achterhalen. Het controleren van de identiteit van bezoekers dient zorgvuldig te gebeuren aangezien op deze wijze onder andere geverifieerd kan worden of de bezoeker geregistreerd staat in het Cruks-register. Aangezien eiser geregistreerd stond in het Cruks-register, had de speelhal eiser de toegang moeten ontzeggen. De kantonrechter dient de vraag te beantwoorden of de speelhal onrechtmatig heeft gehandeld door eiser toegang te verschaffen tot de speelhal ondanks zijn registratie in het Cruks-register.

Legitimeren

De speelhal heeft de identiteit van eiser bij binnenkomst gecontroleerd. Een medewerker van de speelhal heeft eiser gevraagd om zich te legitimeren. Ter aanvullende controle is aan eiser gevraagd om de geboortedatum te noemen die op het rijbewijs stond. De door eiser genoemde geboortedatum kwam overeen met de geboortedatum op het rijbewijs. Eiser vertelde aan de medewerker dat de foto op het rijbewijs een oude foto betrof en dat deze toe was aan vervanging. De speelhal is van oordeel dat de hiervoor genoemde identiteitscontrole in de gegeven omstandigheden voldoende was. De kantonrechter volgt de speelhal niet in deze stelling. Naar het oordeel van de rechtbank lijkt de foto op het getoonde rijbewijs niet op eiser waardoor de speelhal meer onderzoek had moeten doen naar de identiteit van eiser. De speelhal had bijvoorbeeld naar aanvullende documentatie, zoals een bankpas, kunnen vragen aan de hand waarvan de speelhal de identiteit van eiser had kunnen controleren. Door dit aanvullende onderzoek niet te verrichten, heeft de speelhal haar zorgplicht geschonden. Het schenden van de zorgplicht kwalificeert volgens de rechtbank als een onrechtmatige daad. Op basis daarvan dient de speelhal het vergokte bedrag van € 14.945,- aan eiser te vergoeden.

Identiteitsfraude

De speelhal voert aan dat eiser eigen schuld heeft aan deze schade door willens en wetens identiteitsfraude te plegen om zo toegang te krijgen tot de speelhal. De kantonrechter verwerpt dit verweer aangezien het voor een speelhal voorzienbaar is dat een persoon met een gokprobleem zich in allerlei bochten wringt om alsnog toegang te krijgen tot de speelhal. Op basis daarvan laat de rechtbank, ondanks de eigen bijdrage van eiser aan de schade, de vergoedingsplicht van de speelhal volledig in stand.

Inschrijving Cruks-register

Het Cruks-register is sinds 1 oktober 2021 in werking getreden. In de rechtspraak is te zien dat er in de afgelopen periode meer geprocedeerd wordt over het toelaten van personen in een speelhal of casino die geregistreerd staan in het Cruks-register. Dat het verlenen van toegang aan een persoon niet automatisch tot aansprakelijkheid leidt, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 2023. In deze casus betrof het een man waarvan de exacte geboortedatum onbekend is gebleven, waardoor er XX-XX-1958 in zijn identiteitsbewijs stond. Deze man heeft zich ingeschreven in het Cruks-register en heeft ondanks deze inschrijving toegang verkregen tot een speelhal. Ten tijde van zijn bezoek aan de speelhal was het nog niet mogelijk om de registratie in het Cruks-register te verifiëren aan de hand van slechts het geboortejaar. De speelhal had zodoende geen melding terug ontvangen dat eiser in het Cruks-register geregistreerd stond. Aangezien de speelhal niet bekend was en/of bekend kon zijn met de omstandigheid dat het Cruks-register niet toegerust was op onbekende geboortedata, kon dit naar het oordeel van de rechtbank niet aan de speelhal tegengeworpen worden aangezien de speelhal niet verantwoordelijk is voor het technisch functioneren van het Cruks-register. De speelhal was in dit geval niet aansprakelijk voor het vergokte bedrag.

Zorgvuldig identificeren bezoeker

Op uitbaters van casino’s en speelhallen rust een bijzondere zorgplicht om de identiteit van hun bezoekers op correcte wijze te verifiëren. Door een correcte identificatie kunnen uitbaters onder andere controleren of de bezoeker geregistreerd staat in het Cruks-register. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan deze zorgplicht inhouden dat een uitbater van een casino of speelhal meer onderzoek moet doen dan slechts het vragen naar een identiteitsbewijs. Een dergelijke uitbater dient er tevens rekening mee te houden dat een persoon met een gokprobleem zal proberen zich anders voor te doen om alsnog toegang te krijgen. Als het identiteitsbewijs vragen oproept, zoals bijvoorbeeld in de in dit blog besproken uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, dient een uitbater nader onderzoek te doen. Doet hij dit niet dan wel onvoldoende dan kan dat het gevolg hebben dat de uitbater het vergokte geld aan de geregistreerde dient te vergoeden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief