Nieuws

Faillissementen ziekenhuizen

Gepubliceerd op 10 mrt. 2020

Medisch dossier
Rapport faillissementen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen  en overdracht medische dossiers Op 4 maart 2020heeft de Minister voor Medische Zorg het rapport ‘De aangekondigde ondergang’ van de ‘Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Op verzoek van de minister onderzocht de commissie de gang van zaken van de faillissementen van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen. Het rapport is niet het eerste onderzoeksrapport dat over de faillissementen is gepubliceerd. Eerder al verschenen rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Onderzoeksbevindingen De commissie constateert in het onderzoeksrapport dat het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen door verschillende factoren – zoals dalende patiëntenaantallen en stijgende kosten - in een neerwaartse spiraal kwamen. Volgens de commissie hebben vervolgens alle betrokken partijen (zowel de ziekenhuizen zelf als externe partijen) inschattingsfouten gemaakt, waardoor te lang is gedacht dat ‘het wel goed zou komen’. Daarbij komt dat volgens de commissie steeds de verwachting heeft gespeeld dat de voor het ziekenhuizen belangrijkste zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) en de ziekenhuizen er uiteindelijk onderling wel uit zouden komen en dat het ook bij een onverhoopt faillissement – net als in eerdere gevallen – wel goed zou komen. Hoewel de faillissementen voor vele betrokkenen in zekere zin voorspelbaar of voorzienbaar waren, zijn de faillissementen volgens de commissie uiteindelijk ongecontroleerd verlopen. De commissie benadrukt dat het in de toekomst van belang is dat alle partijen doordrongen raken van de urgentie van problemen in een ziekenhuis, vervolgens gezamenlijk in actie komen en daarbij het beschermen van de patiënt centraal stellen. Dit vergt volgens de commissie een omslag in het denken van alle partijen in de zorgsector, waarbij verdeelde belangen moeten plaatsmaken voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Ten slotte benadrukt de commissie in het rapport ook de morele (en volgens de commissie zelfs eventueel in wetgeving te verankeren) plicht van alle betrokkenen om het belang van patiënten voorop te stellen. Volgens de commissie moet de zorgplicht richting patiënten ook anders opgevat worden. Het gaat daarbij niet alleen om het zeker stellen van voldoende capaciteit en aanbod van zorg, maar ook om warme overdracht en aandacht voor de individuele patiënt. Overdracht medische dossiers MC Slotervaart Op 9 maart 2020 heeft Minister Bruins de Tweede Kamer geïnformeerd over de overdracht van de medische dossiers bij het failliete MC Slotervaart. Al eerder had de minister laten weten dat de medische dossiers van patiënten die onder behandeling waren bij MC Slotervaart ten tijde van het faillissement, en waarvan de behandeling was vervolgd bij een ander ziekenhuis, waren overdragen aan de nieuwe behandelaar, voor zover relevant voor de voortzetting van de behandeling. Daarnaast waren en zijn er echter dossiers van patiënten die eerder in het MC Slotervaart onder behandeling zijn geweest maar van wie de behandeling ten tijde van het faillissement al was beëindigd. De bewaartermijn voor deze dossiers is twintig jaar vanaf de laatste wijziging in het dossier (artikel 7:454 lid 3 BW). Volgens de minister hebben de curatoren er sinds het faillissement voor gezorgd dat patiënten of hun (nieuwe) zorgverleners toegang konden krijgen tot deze dossiers. Ondertussen is gezocht naar een meer duurzame oplossing. Die is inmiddels gevonden: de bewaar- en beheerplicht van de betreffende dossiers wordt overgenomen door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Deze overdracht is ter beoordeling voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP stemt met de overdracht in, mits er ook een wettelijke verwerkingsgrondslag voor de gegevensverwerking die gepaard gaat met deze overdracht in de Uitvoeringswet AVG wordt opgenomen. De AP meent dat die grondslag vooralsnog ontbreekt. Volgens de minister wordt aan deze wetswijziging gewerkt en zal deze voor de zomer via internetconsultatie aan het veld worden voorgelegd. De wijziging zal zorgen voor de noodzakelijke verduidelijking van wetgeving met betrekking tot overgebleven medische dossiers na bijvoorbeeld faillissementen waarbij geen sprake is van een overname. Meer weten? Neem contact op met Jacqueline de Vries, Sofie Steen of Yoshi Stiphout

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief