Nieuws

Bevoegdheid IGJ

Gepubliceerd op 18 feb. 2019

Petrischaal
1 Februari 2019: nieuwe bevoegdheden IGJ Tot voorkort was het onduidelijk op basis waarvan de IGJ de bevoegdheid tot actieve openbaarmaking van informatie over haar toezicht zou mogen uitoefenen. Met de recente wijziging van de Gezondheidswet, in werking getreden op 1 februari 2019, is er een wettelijke grondslag voor actieve openbaarmaking gekomen (zie Stb. 2016, 448 en Stb. 2019, 30. Daartoe is in de Gezondheidswet een nieuw hoofdstuk IV a opgenomen luidende ‘openbaarmaking van informatie inzake het toezicht en de uitvoering van regelgeving’. Het hoofdstuk bestaat uit de artikelen 44 tot en met 44e. Welke informatie onder de actieve openbaarmakingsverplichting valt, is geregeld in een algemene maatregel van bestuur, het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (zie Stb. 2019, 9). Uit artikel 2 in samenhang gelezen met onderdeel II van dit besluit volgt dat de IGJ onder meer verplicht is om (binnen het kader van haar toezichtsdomein en binnen het kader van de in het besluit aangewezen regelgeving) informatie openbaar te maken over eindrapportages van controle en onderzoek en besluiten die naar aanleiding van de uitkomsten van controle en onderzoek zijn genomen (bevelen en aanwijzingen). Ook informatie over mededelingen aan zorgaanbieders in het kader van intensivering van toezicht valt onder de openbaarmakingsplicht. Het besluit regelt eveneens de mogelijkheid voor de betrokkene om zijn reactie kenbaar te maken. Deze reactie wordt eveneens openbaar gemaakt, zo volgt uit artikel 4 van het besluit. Uit de toelichting volgt dat de wijziging openbaarmaking op veel grotere schaal mogelijk maakt dan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dat doet. Dit komt door het achterwege laten van de in de Wob vereiste belangenafweging en omdat op onderdelen wordt afgeweken van het reguliere bestuursrecht. Omdat de wijze van openbaarmaking op de Gezondheidswet toegespitste werkwijzen en modellen vereist, zal het besluit in fasen worden uitgebreid. Pas in de tweede fase zal bijvoorbeeld ook informatie over de eigen calamiteitenonderzoeken openbaar worden gemaakt (zie het tot 12 maart 2019 ter consultatie voorgelegde voorstel Wijziging van Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet - Tweede Tranche. In de derde fase wordt voorzien in de openbaarmaking van boetebesluiten. Rolinka Wijne

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geen juridische updates missen? Maak dan een selectie uit de diverse expertises van Holla legal & tax.

Aanmelden nieuwsbrief