Algemene voorwaarden

Om onze algemene voorwaarden te downloaden klik hier

Algemene voorwaarden van Holla Advocaten, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, mede kantoorhoudende te Eindhoven en Utrecht.

Artikel 1

Holla N.V. (“Holla”) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap, die zich mede het beoefenen van de rechtspraktijk ten doel stelt. De vennootschap is gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en heeft nevenvestigingen te Eindhoven en Utrecht.

Artikel 2

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Holla, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als Holla de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

Artikel 3

De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Holla, maar ook voor de bestuursleden van Holla en voor de werknemers en eventuele hulppersonen van Holla, als waren zij door henzelf bedongen.

Artikel 4

Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Holla leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Holla afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico. Holla is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Holla.

Artikel 5

Als Holla  aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Holla in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

Holla is echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Holla.

Artikel 6

Indien en voor zover bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geeft op enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Holla beperkt tot een maximum van € 30.000,-.

 

Artikel 7

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Holla als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden en in ieder geval 10 jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding kan zijn tot de vordering.

Artikel 8

Holla voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Holla, onder welke titel ook aan derden over te dragen.

Artikel 9

Elke aan Holla gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Holla is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Holla.

Artikel 10

Declaraties van Holla zijn veertien dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten.

Artikel 11

Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 12

Op de tussen Holla en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Op klachten over de dienstverlening van Holla zijn is uitsluitend het Klachtenreglement van Holla van toepassing. Deze bepaling doet niet af aan de rechten van de opdrachtgever op grond van paragraaf 4 van de Advocatenwet 2015.

Artikel 13

Deze voorwaarden zijn mede in de Engelse taal opgesteld. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst bepalend.

‘Holla Advocaten’ en/of ‘Holla’ zijn handelsnamen van Holla Poelman van Leeuwen Advocaten NV, statutair gevestigd te ‘s‑Hertogenbosch (Handelsregister 17214709).