Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn ondernemingen die maatschappelijke doelen verwezenlijken. Het bijzondere aan deze organisaties is dat het speelveld wordt bepaald door overheid, markt en maatschappij. Dit speelveld verandert continu. De activiteiten van woningcorporaties gaan tegenwoordig veel verder dan het enkel beschikbaar stellen en verdelen van betaalbare woonruimten.

Bij de activiteiten van woningcorporaties komen allerlei juridische zaken kijken, op het gebied van het huurrecht en het snijvlak met de zorg/woonbegeleiding, het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het privacyrecht, publiekrechtelijke regelgeving en vraagstukken rondom financiering of automatisering. Al deze verschillende facetten tezamen vragen om een totaalpakket van specialistische juridische ondersteuning. Wij bieden u dat totaalpakket.

Thuis in sociale woningbouw

Wij werken samen met woningcorporaties, overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, en onderwijsinstellingen. Zo worden wij onder andere ingeschakeld voor juridisch kwesties rondom woonbegeleiding, overlast, woonfraude, hennepteelt, gebreken en ZAV-zaken. Ook helpen wij u bij het opstellen van bijvoorbeeld gebruiksovereenkomsten, woonbegeleidingsovereenkomsten en driepartijenovereenkomsten. Wij verzorgen op uw verzoek maatwerk.

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

Aanbestedingsplicht


Nederlandse woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig?

De vraag of woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn is al enige tijd onderwerp van discussie. De Nederlandse regering heeft zich tot nu toe steeds op het standpunt gesteld dat woningcorporaties niet kwalificeren als publiekrechtelijke instelling en dus geen aanbestedende dienst zijn in de zin van de Aanbestedingsrichtlijn.

Om te kwalificeren als publiekrechtelijke instelling moet voldaan zijn aan drie (cumulatieve) voorwaarden:

  1. de instelling voorziet in behoefte van algemeen belang (niet van industriële of commerciële aard);
  2. de instelling heeft rechtspersoonlijkheid; en
  3. (kort samengevat) er is sprake van een sterke afhankelijkheidsrelatie van een overheidsinstelling.

Over de eerste twee voorwaarden is geen discussie. Over de derde voorwaarde heeft de minister onder meer bij de wijziging van de Woningwet betoogd dat die afhankelijkheidsrelatie bij woningcorporaties niet aan de orde is omdat de in de (gewijzigde) Woningwet geregelde bevoegdheden van de minister niet zover strekken dat de toezichthoudende instantie de Aanbestedingskeuzes van de corporatie konden beïnvloeden. Bovendien kent het in de woningwet geregelde toezicht een toetsing achteraf en geen preventief toezicht waardoor naar de…

Advocaten in Woningcorporaties

Renaldo Willems

Robert Gebel

Neem direct contact op

Expertises in Woningcorporaties

Banking en Finance

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Aanbestedingsrecht

Arbeidsrecht

Publicaties >

Neem direct contact op

Spring naar toolbar