Utilities

Energie en Water

De energiesector is sterk in ontwikkeling. Zo zijn duurzaamheid, winning van (schalie)gas en decentrale opwekking vandaag de dag belangrijke thema’s en ondernemingen staan voor grote uitdagingen. Hoe groen is groen en hoe ontwikkelen zich de traditionele bedrijfsmodellen?

U opereert op het snijvlak van bedrijfsbelangen en publieke verantwoordelijkheid. Wij hebben lange ervaring met leveranciers van energie en water.

Aan de leveringskant hebben wij ervaring met regulering, pricing en consumentenbescherming. Aan de productiekant met aspecten bij de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie en vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de aanleg en het beheer van netwerken en installaties.

Wij staan zowel landelijke als regionale leveranciers bij in procedures over onder andere levering en afsluiting van energie of over aanleg van en schade aan leidingen en groenvoorziening.

Op het punt van uw bedrijfsvoering hebben wij ruime ervaring met de cao’s Waterbedrijven, Energie Netwerkbedrijven (NWb) en Productieleveringsbedrijven (Plb). Wij leveren snel en adequaat advies en staan u bij in geval van geschillen over arbeidsvoorwaarden, cao of sociaal plan.

De advocaten van Holla helpen u leveren. Uw expert staat onderaan deze pagina.

Botsende (grond)rechten


Botsende (grond)rechten: het intellectueel eigendomsrecht en het eigendomsrecht

Kan een partij een merkproduct zomaar importeren en doorverkopen? Hierdoor kan het merkproduct op een markt terechtkomen waar de merkhouder dat niet bedoeld had. En wat als die partij voor wederverkoop dat product wijzigt en bijvoorbeeld reviseert of ompakt? Bij de merkhouder bestaat dan veelal de vrees dat het gewijzigde merkproduct van mindere kwaliteit is dan het oorspronkelijke merkproduct en dat de consument die mindere kwaliteit zal toedichten aan de merkhouder, terwijl de wijziging buiten zijn controle heeft plaatsgevonden.

Het is duidelijk dat de belangen van de eigenaar van een merkproduct (het belang om ten volle van het eigendomsrecht op dat product te genieten) en de belangen van de merkhouder om te kunnen profiteren van aan zijn merk verbonden rechten strijdig met elkaar kunnen zijn. Hier botsen twee (grond)rechten[1] en is sprake van een (ethisch) dilemma; welk belang prevaleert? Thans wordt dit dilemma beslecht door de zogenaamde ‘uitputtingsregel’.

De merkenrechtelijke uitputtingsregel
Deze regel behelst dat het merkrecht niet het recht omvat zich te verzetten tegen gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de…

Advocaten in Utilities

Robert van Muijen, Managing Partner

Jack van Beers

Robbert Sjoerdsma

Expertises in Utilities

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Bouw- en Huurrecht

Overheid

Arbeidsrecht