Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken is. Daarnaast staan wij met grote regelmaat overheidsorganen, instellingen, ondernemers en burgers bij die behoefte hebben aan advies en bijstand in juridische procedures.

Voor uw specialist kijkt u onderaan deze pagina.

Concurrentiebeding nietig


Concurrentiebeding nietig na uitlening

Laat u wel eens één van uw werknemers tijdelijk werken bij een ander bedrijf? Dan is het goed om na te denken over de gevolgen van deze uitlening voor het concurrentiebeding dat u heeft afgesproken met uw werknemer. De Wet Allocatie Arbeidskrachten voor Intermediairs (Waadi) is mogelijk van toepassing, ook als u geen professionele uitzender of detacheerder bent. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen beroep meer kunt doen op het concurrentiebeding, vanwege het belemmeringsverbod.

Belemmeringsverbod

In de Waadi (artikel 9a) staat een belemmeringsverbod. Dat verbod houdt in dat een werkgever die een werknemer uitleent aan een ander bedrijf op geen enkele manier mag belemmeren dat de werknemer bij dat andere bedrijf in dienst treedt, aan het einde van de uitlening.

Iedere afspraak die u maakt met uw werknemer die in strijd is met dit verbod is, is nietig. Op deze nietigheid is maar één uitzondering mogelijk: het uitlenende bedrijf mag met het andere bedrijf afspraken maken over een vergoeding voor zijn diensten, in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de arbeidskracht.

Concurrentiebeding nietig

Aangezien een concurrentiebeding niet onder de uitzondering valt, betekent dit dat een afgesproken…

Advocaten in Publieke sector

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Jan van Heijningen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Kim de Bonth

Jack van Beers

Robert Gebel

Expertises in Publieke sector

Arbeidsrecht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Aanbestedingsrecht

Bouw- en Huurrecht

Europees recht

Overheid