Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken is. Daarnaast staan wij met grote regelmaat overheidsorganen, instellingen, ondernemers en burgers bij die behoefte hebben aan advies en bijstand in juridische procedures.

Voor uw specialist kijkt u onderaan deze pagina.

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen.

De Woo is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Vanwege de hevige kritiek op de verwachte impact van de Woo heeft de Eerste Kamer besloten een zogenaamde impactanalyse uit te laten voeren. Dit is in twee delen gebeurd.

De conclusies in beide analyses zijn nagenoeg gelijkluidend: de Woo zoals deze nu voorligt is niet uitvoerbaar en leidt tot hoge kosten. Zo moeten vele miljarden documenten per jaar actief (dus niet op verzoek) openbaar gemaakt worden, waarbij per document meerdere handelingen vereist zijn. Er zullen vele honderden miljoenen geïnvesteerd moeten worden in ICT, extra personele bezetting en scholing. Daarnaast wordt gevreesd voor maatschappelijke schade, omdat de kernwerkzaamheden van de overheid onder druk komen te staan. Het is gelet op deze bevindingen zeer de vraag of de Eerste Kamer de Woo zal aannemen.

Indien de Woo zoals deze nu voorligt wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zullen woningcorporaties daar mogelijk ook de gevolgen van ondervinden. De reikwijdte van de wet is namelijk aanzienlijk verbreed ten opzichte van de Wob. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is dat…

Advocaten in Publieke sector

Robert Gebel

Jack van Beers

Expertises


Overheid >

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Jan van Heijningen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Kim de Bonth

Expertises in Publieke sector

Aanbestedingsrecht

Overheid

Europees recht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht