Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken is. Daarnaast staan wij met grote regelmaat overheidsorganen, instellingen, ondernemers en burgers bij die behoefte hebben aan advies en bijstand in juridische procedures.

 

Uw advocaat van Holla vindt u onderaan deze pagina.

 

Schadevergoeding nertsenhouderij


Provincie hoeft nertsenfokker geen schadevergoeding te betalen

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 5 februari jl. geoordeeld dat de provincie Noord-Brabant niet aansprakelijk is voor de door een nertsenhouder geclaimde schade van ruim 17 miljoen euro. Daarmee vernietigt het Gerechtshof het eerdere vonnis van de rechtbank waarvan de provincie, bijgestaan door Jan van Heijningen en Jack van Beers, met succes in hoger beroep is gekomen.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:383

De nertsenhouderij was op basis van het Reconstructieplan Peel en Maas gevestigd in een zogenaamd ‘extensiveringsgebied’. Een extensiveringsgebied kende het primaat wonen of natuur waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van de intensieve niet mogelijk was. De nertsenhouder wilde zijn bedrijf verplaatsen uit het extensiveringsgebied en heeft in dat kader vanaf 2004 gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente en de provincie. Aanvankelijk wilde de nertsenhouder zijn bedrijf verplaatsen naar een landbouwontwikkelingsgebied. Dit is niet doorgegaan. De zogenaamde ‘inplaatsingslocatie’ heeft de nertsenhouder in 2006 aangekocht en was gelegen in een verwevingsgebied.

De nertsenhouder heeft een aanvraag bij Gedeputeerde Staten ingediend om…

Advocaten in Publieke sector

Jan van Heijningen

Harald Wiersema

Kim de Bonth

Jack van Beers

Robert Gebel, Managing Partner

Expertises in Publieke sector

Arbeidsrecht

Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer

Aanbestedingsrecht

Bouw- en Huurrecht

Europees recht

Overheid

Spring naar toolbar