Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken is. Daarnaast staan wij met grote regelmaat overheidsorganen, instellingen, ondernemers en burgers bij die behoefte hebben aan advies en bijstand in juridische procedures.

Voor uw specialist kijkt u onderaan deze pagina.

Overheid en privacy

Actieve en passieve openbaarmakingen van bedrijfsgevoelige informatie, handhavingsbeschikkingen en inspectiegegevens staan volop in de schijnwerpers.

Denk aan een restaurant dat zijn deuren moet sluiten, een ziekenhuis dat ondermaats presteert of een arts die zijn werkzaamheden niet meer mag uitvoeren. Tegenwoordig worden dergelijke besluiten en onderzoeksrapporten steeds vaker gepubliceerd. Soms omdat publicatie op grond van een bijzondere wet verplicht is. Maar steeds vaker ook omdat bestuursorganen kiezen voor openbaarmaking. De reden hiervoor is het belang van een goede en democratische bestuursvoering, zoals is verwoord in de Wet openbaarheid van bestuur. Het actief openbaar maken brengt echter ook gevaren met zich mee. Wanneer gegevens openbaar gemaakt worden, kunnen ze in verkeerde handen vallen en bedrijven en personen kunnen geschaad worden door publicatie van (achteraf onterechte) besluiten.

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur moet een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verschaffen over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dit in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Dit artikel is geformuleerd en bedoeld als instructienorm, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot…

Advocaten in Publieke sector

Marleen Vermeulen

Expertises


Overheid >

Robert Gebel

Jack van Beers

Expertises


Overheid >

Bart de Haan

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Jan van Heijningen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Kim de Bonth

Expertises in Publieke sector

Aanbestedingsrecht

Overheid

Europees recht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht