Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken is. Daarnaast staan wij met grote regelmaat overheidsorganen, instellingen, ondernemers en burgers bij die behoefte hebben aan advies en bijstand in juridische procedures.

Voor uw specialist kijkt u onderaan deze pagina.

Aansprakelijkheid werkgever

Uitspraak ondergeschiktheid werknemer

Er is een nieuwe uitspraak verschenen over de aansprakelijkheid van de werkgever voor fouten van ondergeschikten. Deze uitspraak van de Hoge Raad gaat over de zeggenschap die een werkgever over de ondergeschikte moet hebben.

Wat was er aan de hand?

Prorail heeft BAM gevraagd onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan het spoor. BAM heeft werknemers ingehuurd van JMV. Een werknemer van JMV heeft de machinist tijdens de onderhoudswerkzaamheden opdracht gegeven door te rijden, terwijl er een wissel niet in de juiste stand stond. De wissel is hierdoor beschadigd geraakt voor een bedrag van € 117.910,-. BAM betaalt de schade aan Prorail en probeert vervolgens de schade op JMV te verhalen.

Moet JMV de schade betalen als gevolg van de fout van de werknemer?

In de wet staat inderdaad dat de werkgever aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door fouten van ondergeschikten. Er moet dan aan twee vereisten zijn voldaan. In de eerste plaats moet de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van zijn taak zijn vergroot. In de tweede plaats moet degene in wiens dienst de ondergeschikte stond zeggenschap hebben over de gedragingen waarin de fout was gelegen.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 14 juli jl. uitspraak

Advocaten in Publieke sector

Marleen Vermeulen

Expertises


Overheid >

Robert Gebel

Jack van Beers

Expertises


Overheid >

Bart de Haan

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Jan van Heijningen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Kim de Bonth

Expertises in Publieke sector

Aanbestedingsrecht

Overheid

Europees recht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht