Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken is. Daarnaast staan wij met grote regelmaat overheidsorganen, instellingen, ondernemers en burgers bij die behoefte hebben aan advies en bijstand in juridische procedures.

Voor uw specialist kijkt u onderaan deze pagina.

Planschade: passieve risicoaanvaarding bij niet benutte bebouwingsmogelijkheid

Op 19 november 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan in een planschadezaak (nr. 201402278/1/A2).

In die zaak had de eigenaar van een pand op zijn achterterrein de mogelijkheid om daar een appartementengebouw op te richten. Bij het vooruitzicht op het vervallen van die bouwmogelijkheid heeft de eigenaar een bouwplan opgesteld en ingediend. Zou hij namelijk stil blijven zitten, dan zou hem dat worden verweten (passieve risicoaanvaarding). Het bouwplan dat de eigenaar heeft ingediend voorzag echter om een aantal redenen niet in benutting van alle vervallen bouwmogelijkheden.

Zowel SAOZ, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak nemen dit gegeven aan om te oordelen dat de eigenaar het risico op het vervallen van bouwmogelijkheden die niet zijn opgenomen in het bouwplan heeft aanvaard. Voor de beoordeling van de hoogte van de tegemoetkoming in de planschade wordt vervolgens uitgegaan van het concrete bouwplan dat is ingediend.

Uit het oordeel van de Afdeling kunnen lessen voor de praktijk worden getrokken.

De Afdeling huldigt in jurisprudentie het standpunt dat een eigenaar een concrete poging moet doen om de bouwmogelijkheden die gaan vervallen te verwezenlijken, ter voorkoming van passieve…

Advocaten in Publieke sector

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Jan van Heijningen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Kim de Bonth

Jack van Beers

Expertises


Overheid >

Robert Gebel

Expertises in Publieke sector

Arbeidsrecht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Aanbestedingsrecht

Bouw- en Huurrecht

Europees recht

Overheid