Publieke sector

De publieke sector is het domein van overheden zoals de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen. Ook semi-overheden zoals woningcorporaties, zorginstellingen en aanbieders van openbaar vervoer betreden het publieke terrein. De taken van de spelers in de publieke sector zijn zeer divers en talrijk. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, inkoop, werkgelegenheid, huur, pacht, milieu en zorg en welzijn.

Overheidsorganen vervullen maatschappelijke taken die grotendeels wettelijk gereguleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de uitvoering van die taken door burgers en belangenorganisaties nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De roep om transparantie wordt steeds luider. Overheidsorganen dienen daarom een grote zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van hun taken.

Wij hebben jarenlange ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en bestuurlijk gevoelige zaken en kennen daarom de wereld waarbinnen u dient te ageren. Daarnaast werken binnen onze Publieke sector-groep specialisten op het gebied van onder andere het bestuursrecht, aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht nauw met elkaar samen. Wij bieden daarom gespecialiseerd juridisch advies bij alle publiekrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken of geschillen waarbij een overheidsorgaan betrokken is. Daarnaast staan wij met grote regelmaat overheidsorganen, instellingen, ondernemers en burgers bij die behoefte hebben aan advies en bijstand in juridische procedures.

Voor uw specialist kijkt u onderaan deze pagina.

Nieuwe werkwijze aanpassingen Gids Proportionaliteit

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 januari 2017 laten weten van plan te zijn om een nieuwe procedure in te stellen voor het wijzigen van de Gids Proportionaliteit.

De Gids Proportionaliteit was aanvankelijk opgesteld om als handreiking te dienen voor aanbestedende diensten en om invulling te geven aan het Europese Proportionaliteitsbeginsel. Dat beginsel waarborgt dat eisen die worden gesteld bij aanbestedingen proportioneel zijn ten aanzien van de markt.

Als gevolg van het amendement Schouten/Ziengs bij de behandeling van de Aanbestedingswet 2012 is de gids bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als richtsnoer waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken. Sinds de inwerkingtreding van de gids in 2013 is deze een begrip geworden in de aanbestedingspraktijk.

De minister is voornemens een adviescommissie voor de Gids Proportionaliteit in te stellen, in plaats van de oorspronkelijke schrijfgroep. Middels deze formalisering hoopt de minister de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de aanbestedende diensten te waarborgen. De adviescommissie zal bestaan uit een gelijke vertegenwoordiging van ondernemers en aanbestedende diensten en een onafhankelijke voorzitter. Voorgenomen wijzigingen van de gids zullen aan de adviescommissie worden…

Advocaten in Publieke sector

Marleen Vermeulen

Expertises


Overheid >

Robert Gebel

Jack van Beers

Expertises


Overheid >

Bart de Haan

Nina van Wylick

Renaldo Willems

Annelies Overmars

Jan van Heijningen

Daniëlla Nijman

Expertises


Overheid >

Kim de Bonth

Expertises in Publieke sector

Aanbestedingsrecht

Overheid

Europees recht

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Arbeidsrecht

Bouw- en Huurrecht