Financiële sector

De financiële wereld krijgt tegenwoordig veel media-aandacht. Het functioneren van financiële ondernemingen wordt niet alleen door de media, maar ook door toezichthouders zoals de AFM en DNB onder een loep gelegd. Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met een grote hoeveelheid snel veranderende nationale en internationale regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Door deze toenemende regelgeving herrijzen bestaande en verrijzen nieuwe spelers op de financiële markt, zoals kredietunies, crowdfunding platforms en investeringsfondsen. Hierdoor wordt het aanbod van financiële producten uitgebreid.

Daarnaast vinden er fusies en overnames plaats omdat ook in de financiële sector enige omvang noodzakelijk is om rendement te genereren of omdat allianties nieuwe kansen bieden. Zo zullen vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen de handen ineen slaan. Binnen dit speelveld is het de uitdaging nieuwe kansen te benutten en complexe wetten zo efficiënt mogelijk door te voeren in de eigen organisatie.

Waarom de advocaten van Holla?

Door onze kennis van de organisatie binnen financiële ondernemingen, financiële producten, ontwikkelingen en structuren zijn we in staat een brug te slaan tussen financiële ondernemingen en hun klanten en investeerders. Ook zijn wij in staat de verschillende belangen van deze partijen effectief te behartigen.

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van Banking & Finance, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, fusies en overnames of andere voor de financiële sector relevante rechtsgebieden? Zoekt u hulp bij de inrichting van de interne procesgang binnen uw organisatie of juist bij een extern documentatietraject? Of wenst u samen met ons het doel, gebruik, geschiktheid en de kosten van een financiële dienst te beoordelen? Wij hebben de specialisten in huis die vanuit diverse expertises de krachten bundelen en u doeltreffend bijstaan.

Voor uw expert kijkt u onderaan deze pagina.

Leegstandsschade

Huur en garantie voor leegstandsschade bij faillissement

In artikel 39 Fw is bepaald dat indien de gefailleerde huurder is, de huurovereenkomst door zowel de huurder als de verhuurder kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van – samengevat – maximaal drie maanden. De opzegging van de huurovereenkomst door de curator van de huurder is ook een regelmatige beëindiging van die overeenkomst. In veel huurovereenkomsten wordt contractueel bepaald dat, in geval van eerdere beëindiging van de huurovereenkomst dan voorzien, de huurder een schadevergoeding verschuldigd is ter grootte van de huur die zou zijn verkregen als de huur zou zijn doorgelopen tot de expiratiedatum van de huurovereenkomst; de zogenaamde leegstandsschade.
Nu kan die vordering, zoals de Hoge Raad bepaalde in het arrest Aukema q.q./Uni-Invest, niet geldend gemaakt worden tegenover de curator. Dat betekent niet dat een dergelijke contractuele vordering niet bestaat, maar zij wordt bij de afwikkeling van het faillissement niet in aanmerking genomen. Zij is, met andere woorden, niet-verifieerbaar. Toch is het ontstaan van een dergelijke vordering op de gefailleerde huurder relevant, omdat het regelmatig voorkomt dat een derde zich borg of garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen…

Advocaten in Financiële sector

Tom Zondag

Boris Emmerig

Jop Floris

Lisanne Drenth

Merel Franke

Camiel Vermeulen

Reinoud van Oeijen

Stijn Hoppenbrouwers

Willem-Jan Smits

Maarten van Ingen

Willemijn Fick-Nolet

Bas van Dooren, Managing Partner, Finance

Expertises in Financiële sector

Banking en Finance

Strafrecht

Financiering, Zekerheden en Insolventie

Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer

Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht