Overeenkomst Engels recht

MLI notes

Uitleg overeenkomst naar Engels recht: curatoren leggen de overeenkomst ‐terecht‐ tegen de achtergrond van de samenhangende overeenkomsten uit.

Lehman Brothers Treasury co B.V. (“LBT”) gaf als financieringsmaatschappij “notes” (financiële instrumenten) uit. De houder van notes verkreeg tegen betaling bij uitgifte jegens LBT recht op betaling van een bepaald bedrag aan het einde van de looptijd van de betreffende notes. De op de notes toepasselijke (contractuele) voorwaarden werden per betreffende serie vastgelegd in het prospectus. Bank of America Merril Lynch International (“MLI”) is houdster van notes uitgegeven door LBT (“MLI Notes”). De toepasselijke voorwaarden bepalen dat het op de MLI Notes aan het einde van de looptijd uit te betalen bedrag afhankelijk is van het al dan niet intreden van kredietrisico’s. Die kredietrisico’s worden op haar beurt weer bepaald door de “Swap Agreement” die LBT heeft gesloten met een derde. LBT is op 8 oktober 2008 in staat van faillissement verklaard. De curatoren hebben de door MLI ingediende vordering gedeeltelijk erkend en de resterende vordering op de lijst van voorlopig betwiste vorderingen geplaatst. Zij stellen dat de waarde van de MLI Notes gelijk is aan – kort gezegd – de “Fair Value” nu zij op grond van de toepasselijke voorwaarden “undetermined” zijn. MLI stelt in onderhavige (renvooi)procedure dat de MLI Notes als “determined” moeten worden aangemerkt omdat:

(i.): de onderliggende Swap Agreement is beëindigd waardoor zich naar de letter van de toepasselijke voorwaarden geen kredietrisico’s meer kunnen voordoen.; en (ii.) de toepasselijke voorwaarden zo moeten worden uitgelegd dat het bedrag waarmee het uit te betalen bedrag moet worden verminderd in geval van het intreden van een kredietrisico is gemaximeerd.

De rechtbank:
Ad (i.): strikt genomen heeft MLI gelijk met haar stelling. Echter, het standpunt van MLI dat er nu eenmaal geen Swap Agreement meer was waardoor zich naar de letter van de toepasselijke voorwaarden geen kredietrisico’s meer konden voordoen, moet – mede in het licht van de (terechte) stelling van LBT dat het (onder normale omstandigheden) denkbaar en zelfs aannemelijk is dat LBT na de beëindiging van de Swap Agreement met een andere partij een vergelijkbare swap overeenkomst zou zijn aangegaan om haar risico onder de MLI Notes af te dekken – als te formeel worden verworpen. Gelet hierop hebben de curatoren zich terecht op het standpunt gesteld dat de MLI Notes als undetermined dienen te worden gekwalificeerd.
Ad (ii.): de uitleg van de toepasselijke voorwaarden dient naar het op de notes ‐ en dus ook de MLI Notes ‐ toepasselijke Engelse recht plaats te vinden. Ten aanzien van de wijze van uitleg van overeenkomsten naar Engels recht hebben partijen beiden een opinie overgelegd. Op grond daarvan overweegt de rechtbank dat indien de uitleg voorligt van een schriftelijke overeenkomst die onderdeel uitmaakt van een geheel van samenhangende overeenkomsten, dient deze overeenkomst gelezen te worden tegen de achtergrond van dat samenhangende geheel. Op basis daarvan is ‐ ook naar Engels recht ‐ niet zonder meer duidelijk hoe de betreffende bepaling moet worden begrepen en dat op goede gronden kan worden verdedigd dat de MLI Notes op grond van de toepasselijke voorwaarden “undetermined” zijn. De curatoren hebben zich dan ook terecht op het standpunt kunnen stellen dat de Voorwaarden van de MLI Notes ambigu zijn en dat het hen niet lukte aan de toepasselijke voorwaarden een uitleg te geven. Ook dit argument van MLI kan haar vordering derhalve niet dragen.

Rechtbank Amsterdam, 25 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:10188 ‐ Op SmartNewz sinds: 5 januari 2017

Lees Uitleg overeenkomst naar Engels recht het hele artikel van Pim van de Goor op SmartNewz.