Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen

vakantie

Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de Staat vakantiedagen dient te vergoeden die twee arbeidsongeschikte werknemers zijn misgelopen als gevolg van het feit dat de Nederlandse wet voor 1 januari 2012 niet was aangepast aan de Europese richtlijn die een werknemer onvoorwaardelijk aanspraak geeft op vakantiedagen. Op grond van de richtlijn bestaat deze onvoorwaardelijke aanspraak op vakantiedagen over de gehele periode dat een werknemer in dienst is, ongeacht of de betreffende werknemer arbeidsgeschikt is.

Tot het moment van aanpassing gold op grond van de Nederlandse wetgeving dat zieke werknemers slechts in beperkte mate aanspraak hadden op vakantiedagen, te weten uitsluitend over de laatste zes maanden van hun arbeidsongeschiktheid. Deze regeling had tot gevolg dat zij minder vakantiedagen opbouwden dan andere, arbeidsgeschikte werknemers.

Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn heeft pas plaatsgevonden geruime tijd nadat de richtlijn op grond van de Europese regelgeving al uitgevoerd had moeten worden. Onder verwijzing naar deze (te) late aanpassing aan de richtlijn zijn twee werknemers een procedure gestart tegen de Nederlandse Staat. In deze procedure hebben zij zich op het standpunt gesteld dat zij vakantiedagen zijn misgelopen, omdat de oude regeling nog gold op het moment dat deze al aangepast had moeten zijn. Deze misgelopen dagen dienden in de visie van de werknemers door de Staat te worden gecompenseerd.

Nadat de kantonrechter en het gerechtshof de vordering van de werknemers hadden toegewezen, heeft de Staat de vraag of de misgelopen vakantiedagen vergoed dienden te worden ter beoordeling voorgelegd aan de Hoge Raad. Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat op de aansprakelijkheid van de Staat voor de te late uitvoering van de Europese richtlijn de gewone Nederlandse aansprakelijkheidsregels van toepassing zijn. Dit betekent dat nu de wet al had moeten zijn aangepast aan de richtlijn op het moment dat de medewerkers arbeidsongeschikt waren, de Staat verplicht is tot vergoeding van de vakantiedagen die deze werknemers zijn misgelopen.