schending administratieplicht

druk op de knop

Bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort; schending administratieplicht.

X was bestuurder en enig aandeelhouder van Alba B.V. (“Alba”). In 2007 is Alba gedagvaard door de gemeente Enschede, dienst DCW‐bedrijven (“DCW”), wegens het niet betalen van facturen. Alba is uiteindelijk veroordeeld om aan DCW te betalen, maar heeft dit nagelaten. Eind 2007 heeft Alba (een deel van) haar activiteiten aan Y B.V. (“Y”), waarvan X tevens bestuurder en enig aandeelhouder was, overgedragen en een doorstart gemaakt. Bij vonnis van 14 april 2009 is Alba op verzoek van de gemeente Enschede in staat van faillissement verklaard. De curator vordert in onderhavig geding –onder andere –een verklaring voor recht dat:

(i.): X zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld (art. 2:248 BW), nu X niet heeft voldaan aan zijn verplichting uit art. 2:10 BW, en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Alba; en

(ii.): Y met doorstart van Alba onder de naam van de Y ongerechtvaardigd is verrijkt ex art. 6:212 BW.

De rechtbank heeft de vorderingen van de curator afgewezen.

Het hof:

Ad (i.): X heeft aangevoerd dat hij met een druk op de knop te allen tijde kon weten welke rechten en plichten Alba had en heeft ter onderbouwing (slechts) enkele producties overgelegd. Nu het voor X al in eerste aanleg duidelijk had moeten zijn dat de curator kennelijk niet in staat was om de ‘knop’ te vinden, was het aan X om de curator hierover uitleg te geven of in elk geval de kennelijk in zijn bezit zijnde volledige boekhouding in het geding te brengen

Klik hier om de gehele publicatie van 24 april 2017 van Wolters Kluwer SmartNewz te lezen

Dirk de Jong ‐ Holla Advocaten