Schadevergoedingen: tijd voor duidelijkheid!

In juni 2022 verscheen een nieuwe editie van Journaal GGZ en Recht. Deze editie staat in het teken van de wetsevaluatie Wet verplichte ggz (‘Wvggz’) en Wet zorg en dwang (‘Wzd’). Jeffrey Groen schreef voor deze special een bijdrage over de bevindingen van de onderzoekers over de schadevergoedingsregelingen op grond van deze wetten. Zo komt aan de orde dat volgens de onderzoekers het belangrijkste knelpunt de hoogte van toe te kennen schadevergoedingen lijkt te zijn. Voorstellen vanuit het veld om hier meer lijn in te brengen worden ook nog niet gevolgd. Uit de evaluatie blijkt niet of de onderzoekers menen dat deze onduidelijkheid ook leidt tot rechtsongelijkheid. Die vraag had wat Jeffrey betreft een aanbeveling mogen zijn.

De onderzoekers hebben in het kader van de Wzd (wél) de aanbeveling gedaan om de aansprakelijkheid voor schadevergoeding te beperken tot de zorgaanbieder. En niet (meer) tot ook de Wzd-functionaris en de zorgverantwoordelijke. Die aanbeveling is goed te volgen, al lijkt deze kwestie in de rechtspraak al praktisch te worden opgelost.

 Uit de wetsevaluatie is gebleken dat het laatste woord nog niet is gezegd over (het toekennen van) schadevergoedingen op grond van de Wvggz of Wzd. Dat het veld daarin meer duidelijkheid wenst, staat wel vast. Met die duidelijkheid zou bovendien de rechtspositie van de betrokkene worden versterkt, hetgeen één van de belangrijkste doelen van de Wvggz is. Gezocht dient te worden naar de common ground van verschillende (standaardiserings)mogelijkheden. Ook al is dit punt niet als specifieke aanbeveling opgenomen in de wetsevaluatie, het is tijd voor actie!

Lees hier de volledige publicatie: Schadevergoedingen: tijd voor duidelijkheid!