Overdracht om baat: “listig opgetrokken rookgordijn doorgeprikt”

rookgordijn

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 17 februari 2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:212 ‐ Op SmartNewz sinds: 7 april 2016

Feiten:

Eiser is gerechtigd tot 10% van de koopprijs indien de aandelen in Aruba Airlines (“de Aandelen”) door Gedaagde zouden worden vervreemd aan een derde. Gedaagde heeft de Aandelen overgedragen aan Trans Amico Trust (Aruba) N.V. (“Trans Amico”). Trans Amico heeft vervolgens 90% van de Aandelen overgedragen aan Seastar Holding N.V. (“Seastar”). Gedaagde stelt dat: (i.) de Aandelen ten titel van koop om niet zijn overgedragen aan Trans Amico; en (ii.) ook de overdracht aan Seastar heeft plaatsgevonden ten titel van koop om niet. Bij tussenvonnis wordt het rechtelijke vermoeden aangenomen dat de Aandelen door Gedaagde tegen betaling zijn overgedragen (om baat) aan Trans Amico. Gedaagde wordt in de gelegenheid gesteld om bij conclusie na bewijslevering dit rechtelijke vermoeden te ontzenuwen.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba:

Het Gerecht volhardt in zijn ‐in de tussenvonnissen neergelegde‐ overwegingen en beslissingen en overweegt als volgt:

ad (i.): van een koop om niet ‐ uitgaande van de juistheid van de eigen stelling van Gedaagde dat sprake is van een koop ‐ kan ingevolge art. 7:1 BW juncto art. 7:4 BW geen sprake kan zijn. Uit die bepalingen volgt immers dat voor de koop een prijs in geld moet worden betaald. Indien de koop is gesloten zonder het bepalen van een prijs, is de koper een redelijke prijs verschuldigd, waarbij rekening wordt gehouden met de door de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen. Voor de bepaling van die prijs knoopt het Gerecht aan bij de verkoopprijs die door Trans Amico is bedongen bij de hierna te bespreken overdracht aan Seastar.

ad (ii.): uit de door de Gedaagde overlegde koopovereenkomst blijkt dat Seastar bereid was ‐en heeft aanvaard dat‐ zij een vast bedrag zou betalen en (deels) een schuld zou overnemen als tegenprestatie voor de levering van 90% van de Aandelen. De overdracht van de Aandelen aan Seastar is derhalve om baat geschied.

Daarnaast overweegt het Gerecht dat uit de feitelijkheden (ic. koopovereenkomst, aandelenregister en getuigenverklaringen) volgt dat de overdracht van de Aandelen door Gedaagde aan Trans Amico niet ten titel van koop maar ten titel van beheer heeft plaatsgevonden. De opbrengst van de overdracht van de aandelen door Trans Amico (juridisch gerechtigde) aan Seastar behoort toe te komen aan Gedaagde (als economisch gerechtigde). De op zich rechtsgeldige constructie kan niet worden tegengeworpen aan Eiser. Aan Eiser komt derhalve ‐ondanks deze constructie‐ 10% van de opbrengt toe.

Pim van de Goor ‐ Holla Advocaten

Klik hier voor de gehele publicatie d.d. 7 april 2016 van Pim van de Goor in Wolters Kluwer, SmartNewz Ondernemingsrecht